Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Prawo - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Prawa

Opis kierunku

AAzwiń
Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego zajmuje wysoką pozycję wśród innych wydziałów prawa w Polsce.
Dowodem tego są czołowe lokaty w corocznych rankingach, w tym najwyższa w kategorii uczelni niepublicznych. Pozycję tę Wydział zawdzięcza przede wszystkim wybitnej kadrze naukowej, prowadzony zadaniom naukowym, nowoczesnym metodom dydaktycznym oraz szeroko zakrojonej wymianie międzynarodowej.


SPECJALNOŚCI:
SPECJALNOŚĆ CYWILNA I GOSPODARCZO-HANDLOWA
Specjalność cywilna
i gospodarczo-handlowa
Studenci wybierający tę specjalizację nabywają wiedzę
z zakresu prawa cywilnego, zapoznają się z teorią zawierania umów, poznają prawo ochrony własności intelektualnej, prawo reklamy, konkurencji, prawo podatkowe i ubezpieczeń gospodarczych. Poznają uregulowania dotyczące postępowania egzekucyjnego,
prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego i prawa bankowego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także jako radca prawny, sędzia, adwokat czy notariusz.

SPECJALNOŚĆ KARNA:
Specjalność karna zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego, prawa i postępowania karnego skarbowego, kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego gospodarczego czy międzynarodowego prawa karnego. Studenci poznają pracę lekarzy sądowych, ekspertów
kryminalistyki oraz psychiatrów i psychologów sądowych. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do pracy w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości i organach skarbowych, a w szczególności do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy adwokata.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA:

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w instytucjach państwowych i gospodarce. Poprzez ścisłe powiązanie studiów teoretycznych z umiejętnościami praktycznymi zdobywanymi w toku ćwiczeń oraz praktyk zawodowych
w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych, centralnych urzędach państwowych, urzędach skarbowych) absolwent jest przygotowany do odbycia każdej aplikacji prawniczej, a następnie do podjęcia pracy we wszystkich organach ochrony prawnej (sądach, prokuraturze, policji) oraz organach obsługi prawnej (adwokaturze, notariacie, pracy w charakterze radcy prawnego), a także do pracy prawniczej w bankowości i
instytucjach finansowych oraz w korpusie służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej. Posiada umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa oraz dobrą znajomość prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Odznacza się praktyczną umiejętnością ustalania treści norm prawnych, regulujących m. in. określone sytuacje życiowe, zdarzenia gospodarcze. Zna przynajmniej jeden język obcy w stopniu pozwalającym na sprawne posługiwanie się nim w życiu zawodowym. Absolwent
ścieżki europejskiej jest przygotowany do egzaminów
na stanowiska w instytucjach unijnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie:
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.696 zł
studia niestacjonarne 3.300 zł
za semestr*

płatność w IV ratach*
studia stacjonarne 924 zł
studia niestacjonarne 825 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:

E-mail: prawo@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy: (022) 543 55 05


Obsługa studentów wydziału prawa:
PONIEDZIAŁEK 10.00 - 18.00
WTOREK 10.00 - 16.00
CZWARTEK 10.00 - 16.00
SOBOTY (w terminach zjazdów) 09.00 - 17.00

Telefony kontaktowe:
(022) 54-35- 311 Obsługa studentów
(022) 54-35- 312 Obsługa studentów
(022) 54-35- 310 (fax)
(022) 54-35- 313 Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa

E-mail: dziekanat.pd@lazarski.edu.pl

E-mail Kierownika Dziekanatu: b.brzozowska@lazarski.edu.pl