Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje

Ekonomia finansowa
Ekonomia menedżerska
Zarządzanie projektami
Praktyka menedżerska w zarządzaniu ludźmi człowiek w organizacji wiedzy
Biznes na rynkach wschodnich


PROGRAM STUDIÓW
Przedmioty obowiązkowe:
Mikroekonomia II
Historia myśli ekonomicznej
Ekonometria i prognozowanie
Ekonomia matematyczna
Informatyka gospodarcza
Rynki kapitałowe
Makroekonomia II
Statystyka w biznesie
Prawo gospodarcze
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ekonomia międzynarodowa
Seminarium
Przedmioty w ofercie do wyboru, w tym przedmioty specjalności
Język obcy

***************************************

Ekonomia finansowa

Założeniem programu jest znaczne zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania w obszarach wymagających kombinacji wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno ekonomii, jak i finansów, z naciskiem na optymalizację procesów decyzyjnych w bankach oraz na rynkach finansowych. W opracowaniu programu specjalności oraz materiałów dydaktycznych wzięli udział eksperci i praktycy. Tworząc program, położyliśmy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznych, nauczanie prawidłowej selekcji i zastosowania nowoczesnych narzędzi wspierających takie decyzje oraz zdobycie przez studentów umiejętności związanych z technikami zdobywania i opracowywania aktualnych, niezbędnych dla danego obszaru aktywności informacji. Specjalność można studiować również przez Internet na platformie Lazarski Distance Learning.

Ekonomia menedżerska

Współcześni menedżerowie zawsze stali przed koniecznością podejmowania wielu decyzji strategicznych w burzliwie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ostatni kryzys pokazał jednak, że do skutecznego zarządzania nawet niedużą firmą niezbędna jest, oprócz wiedzy z takich dziedzin jak zarządzanie czy marketing, również wiedza pozwalająca lepiej zrozumieć i trafniej przewidywać globalne procesy zachodzące we współczesnej, globalnej gospodarce. Specjalność jest odpowiedzią na potrzebę rynku, na którym poszukiwani są pracownicy potrafiący wspierać swoimi kompetencjami strategiczne procesy decyzyjne. Podczas studiów student zdobywa wiele praktycznych umiejętności, które pozwalają mu lepiej odnaleźć się na rynku pracy uczymy pracy w grupie, negocjacji, zachowań organizacyjnych, wykorzystania nowoczesnych technik prezentacji, komunikacji interpersonalnej.

Zarządzanie projektami

Specjalność pozwala zdobyć bezcenne umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych i wypróbowanych na całym świecie narzędzi zarządzania projektowego, dających nieograniczone możliwości na dzisiejszym rynku pracy, coraz bardziej zorientowanym na dokonania, czyli na zrobienie, a nie na robienie. Studenci poznają zasady pracy przy dużych i specyficznych przedsięwzięciach. Duża liczba warsztatów, case studies i ćwiczeń poszerzających horyzonty daje studentom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia. Studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów wszystkich szczebli oraz osób zarządzających projektami i członków zespołów projektowych.

Praktyka menedżerska w zarządzaniu ludźmi człowiek w organizacji wiedzy

Studia pozwalają doskonalić umiejętności oraz poszerzać wiedzę na temat zarządzania ludźmi w organizacji wiedzy. Studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi, konkretnymi metodami oraz narzędziami możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Poznają zasady tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów motywacyjnych, a także sposoby rozwijania umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej przedsiębiorstw. Studia są skierowane do menedżerów zajmujących się zasobami ludzkimi i ich asystentów oraz do doradców średnich, dużych i bardzo dużych firm, w tym korporacji międzynarodowych oraz specjalistów doradców z firm konsultingowo- szkoleniowych. Specjalność można studiować również przez Internet na platformie Lazarski Distance Learning.

Biznes na rynkach wschodnich

Studia przygotowują do pracy w firmach działających na rynkach państw dawnego ZSRR, niebędących członkami Unii Europejskiej (w tym na rynku Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Azerbejdżanu) lub planujących wejście na te rynki jako eksporter lub importer. Studenci poznają też specyfikę funkcjonowania firm na rynku bliskowschodnim oraz w Chinach. Otrzymują gruntowną wiedzę na temat kultury, gospodarki, polityki, biznesu i stylów prowadzenia negocjacji oraz zarządzania ryzykiem w obrocie handlowym. Ta wiedza to krok w przyszłość! Tym cenniejsza, że przekazywana przez praktyków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.432zł za semestr
studia niestacjonarne 2.904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl