Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje

Dyplomacja regionalna
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
Partnerstwo wschodnie UE
Studia europejskie


Program studiów

Przedmioty obowiązkowe
Mikroekonomia
Demografia
Propedeutyka prawa
Geografia polityczna i gospodarcza
Podstawy socjologii
Technologie informacyjne
Makroekonomia
Podstawy wiedzy o stosunkach
międzynarodowych
Historia stosunków międzynarodowych
Filozofia
Nauka o państwie
Społeczno prawne i etyczne aspekty życia
gospodarczego
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Współczesne systemy polityczne
Statystyka
Historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny
Metodyka pracy licencjackiej
Międzynarodowe stosunki polityczne
Prawo międzynarodowe publiczne
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Organizacje międzynarodowe
Integracja europejska i polska droga do Unii
Europejskiej
Polityka zagraniczna Polski
The media the fourth power in the world (media
czwarta władza w świecie)
Polityka gospodarcza
Finanse międzynarodowe
Etyka życia publicznego

Przedmioty w ofercie do wyboru, w tym
przedmioty specjalizacji
Język obcy I
Język obcy II
Wychowanie fizyczne
Seminarium

****************************************
Dyplomacja regionalna

Specjalność przygotowująca specjalistów ds. współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym, przygotowana wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich. Studia przygotowują do pracy w Euroregionach i innych instytucjach zajmujących się współpracą transgraniczną. Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw stosunków międzynarodowych nie ogranicza się obecnie jedynie do szczebla rządowego. Specjalistów znających się na współpracy zagranicznej, ze znajomością prawa, umiejętnościami dyplomatycznymi, wiedzą na temat możliwości rozwoju i współpracy zagranicznej oraz umiejętnością wypełniania wniosków o unijne dofinansowanie, potrzebują zarówno poszczególne regiony, województwa, powiaty, jak i miasta. To specjalność dla osób otwartych na świat, pragnących poznawać ludzi i kultury innych państw.

Handel zagraniczny w dobie globalizacji

Studia przygotowują do pracy w firmach międzynarodowych i krajowych prowadzących działalność na rynku unijnym oraz zajmujących się działalnością importowo-eksportową w innych krajach. Jeśli chcesz zdobyć rozległą wiedzę na temat światowego handlu, importu i eksportu oraz zasady funkcjonowania firm będących własnością inwestorów zagranicznych, wybierz specjalność: handel zagraniczny w dobie globalizacji. Specjaliści zajmujący się handlem zagranicznym muszą biegle znać języki, dlatego w czasie studiów kładziemy również nacisk na naukę języków obcych.

Partnerstwo wschodnie UE

Studenci zdobywają wiedzę na temat inicjatyw mających na celu zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej i państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską oraz ułatwienie włączonym do niej państwom akcesji do Unii. Poznają m.in. szczegóły projektu Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, przyjętego 3 grudnia 2008 roku przez Komisję Europejską, którego głównym inicjatorem była Polska wspierana przez dyplomację ze Szwecji. Jest to unijna inicjatywa skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy.

Studia europejskie

Specjalność adresowana do osób, które chcą się jak najwięcej dowiedzieć na temat stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji europejskiej. Celem programu jest teoretyczne i praktyczne przekazanie zagadnień politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę na temat finansów, procedur podejmowania decyzji czy perspektyw rozwoju krajów Unii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.432zł za semestr
studia niestacjonarne 2.904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl