Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje:
Ekonomia menedżerska
Analiza ekonomiczna i biznesowa
E-biznes i innowacje

Ekonomia menederska:

Specjalność ekonomia menedżerska jest odpowiedzią na potrzebę rynku, na którym poszukiwani są pracownicy potrafiący wspierać swoimi kompetencjami strategiczne procesy decyzyjne. Współcześni menedżerowie zawsze stali przed koniecznością podejmowania wielu decyzji strategicznych w burzliwie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ostatni kryzys pokazał jednak, że do skutecznego zarządzania nawet niedużą firmą niezbędna jest, oprócz wiedzy z takich dziedzin jak zarządzanie czy marketing, również wiedza pozwalająca lepiej zrozumieć i trafniej przewidywać globalne procesy zachodzące we współczesnej, globalnej gospodarce.

Analiza ekonomiczna i biznesowa:

W czasach coraz większego natłoku informacji szczególnie istotna dla wszystkich działających na rynku firm staje się umiejętność uporządkowania danych, skondensowania ich i oddzielenia informacji ważnych od tych nieistotnych oraz zdolność do definiowania trendów i szybkiego reagowania na zmiany. Szczególnie cenieni i poszukiwani na rynku są pracownicy, którzy potrafią wykorzystywać nowoczesne narzędzia analityczne w celu dokonania szczegółowej analizy wybranych problemów wewnętrznych czy też zjawisk i procesów rynkowych czy gospodarczych, łącząc praktyczne umiejętności ze zdolnością do rozpatrywania każdego problemu w szerokim kontekście społecznym i ekonomicznym. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie został, we współpracy z pracodawcami, ułożony program specjalności analiza ekonomiczna i biznesowa. W ramach tej specjalności proponujemy studentom szeroki wachlarz przedmiotów, dający możliwość zdobycia konkretnych umiejętności analitycznych oraz pogłębionej wiedzy ogólnej.

E-biznes i innowacje:

Specjalność jest odpowiedzią Uczelni Łazarskiego na olbrzymie potrzeby rynku pracy. Program powstał dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu Kapitał ludzki. Student zrozumie ekonomię, zdobędzie podstawowe umiejętności informatyczne, jak i menedżerskie. Dowie się, jak zarządzać projektami internetowymi i w jaki sposób najlepiej je promować. Pozna podstawy programowania w języku skryptowym i dowie się, jak zbudować stronę internetową np. e-sklepu. A wszystko to nie tylko w oparciu o wykłady teoretyczne. Program przewiduje wiele praktycznych zajęć prowadzonych przez ekspertów-praktyków w formie case study (studium przypadków), gier symulacyjnych i warsztatów. Materiał dydaktyczny specjalności powstał w oparciu o realne zagadnienia i problemy, które występują w firmach prowadzących e-biznes. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3 432 zł za semestr
studia niestacjonarne 2 904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl