Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje
Finanse przedsiębiorstw
Rynki i usługi finansowe
Rachunkowość zarządcza (przygotowanie do egzaminu CIMA)


Program studiów I stopnia

Przedmioty obowiązkowe
Mikroekonomia I
Matematyka I, II
Propedeutyka prawa
Podstawy zarządzania
Podstawy rachunkowości
Technologie informacyjne
Makroekonomia I
Informatyka + kurs e-learningowy
Finanse przedsiębiorstw
Społeczno-prawne i etyczne aspekty biznesu
Rachunkowość finansowa
Statystyka I, II
Finanse publiczne
Rynek pieniężny i kapitałowy
Ekonometria
Bankowość
Ubezpieczenia
Analiza finansowa
Finanse międzynarodowe

Przedmioty w ofercie do wyboru, w tym przedmioty specjalistyczne,
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Seminarium

***************************************
Finanse przedsiębiorstw

Studenci zdobywają wiedzę na temat rachunkowości budżetowej i grup kapitałowych, analizy kosztów, sporządzania biznesplanu, analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy jednoczesnej analizie otoczenia przedsiębiorstwa i zagrożeń z niego płynących. Uczą się też, jak pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych i oceniać efektywność ich wykorzystania.

rynki i usługi finansowe

Specjalność pozwala zdobyć gruntowną wiedzę na temat rynków finansowych ich podziału, specyfiki, ewolucji, dzisiejszej roli w gospodarce, zasad funkcjonowania i mechanizmów nimi sterujących, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych i ich zastosowań w zarządzaniu poszczególnymi kategoriami ryzyka. Studenci poznają też zasady funkcjonowania banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz odkrywają tajniki podstawowych operacji finansowych przeprowadzanych przez te instytucje. Studia pozwalają na dobre przygotowanie np. do roli doradcy finansowego, które wymaga zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz ich analizy. Studenci poznają wykorzystywane na tych rynkach instrumenty finansowe, uczą się oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim tak, aby w przyszłości w sposób rzetelny i efektywny doradzać klientom najlepsze możliwe rozwiązania.

Rachunkowość zarządcza (przygotowanie do egzaminu CIMA)

Certyfikat CIMA to mocny atut podczas poszukiwania pracy, niezwykle ceniony przez pracodawców rekrutujących osoby z umiejętnościami finansowymi. Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą profesjonalną i światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Umiejętności biznesowe i menedżerskie uzyskane przez osoby z kwalifikacją CIMA pozwalają im odnieść sukces na wszystkich polach działania organizacji. CIMA jest uznawanym globalnie standardem jakości, umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku wyższego szczebla w każdym kraju. Pracodawcy wiedzą, że posiadacz CIMA Certificate In Business Acconting ma solidną wiedzę w zakresie podstaw rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.432zł za semestr
studia niestacjonarne 2.904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl