Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje:
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
Dyplomacja samorządowa
Bezpieczeństwo międzynarodowe


Program studiów
Współczesne teorie stosunków międzynarodowych
Historia polityczna XX i XXI wieku
Prawa człowieka w świecie
Międzynarodowa polityka społeczna
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Rola Polski we współczesnych stosunkach
międzynarodowych
Międzynarodowa ochrona środowiska naturalnego
Globalizacja i problemy regionalizacji
Ekonomia rozwoju
Międzynarodowy rynek finansowy
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Organizacje transnarodowe
Modelowanie, symulacje i prognozowanie
międzynarodowe
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Przedmioty w ofercie do wyboru, w tym
przedmioty specjalności
Język obcy I
Język obcy II
Seminarium

Służba zagraniczna
Studia w ramach tej specjalizacji są przeznaczone dla studentów, którzy swoją przyszłość zawodową widzą w szeroko pojętej służbie konsularnej i dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych, związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, np. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,przedstawicielstwach Unii Europejskiej czy ONZ oraz w innych organizacjach
międzynarodowych. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą organizacji współczesnej dyplomacji, jej podstaw prawnych, metod i zasad działania oraz celów, niezbędną współczesnemu politykowi i dyplomacie.
Absolwenci tej specjalizacji to wysokiej klasy specjaliści w zakresie współczesnych zagadnień międzynarodowych, posiadający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne w służbie dyplomatycznej. Otwierają się przed nimi szerokie
możliwości ubiegania się o zatrudnienie w tworzącej
się unijnej służbie dyplomatycznej.
******************************************
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym

Absolwent posiada rozległą wiedzę na temat handlu międzynarodowego dzięki kontaktom ze specjalistami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, którzy przybliżają temat importu i eksportu oraz zasady funkcjonowania firm będących własnością inwestorów zagranicznych. W sferze logistyki student zdobywa wiedzę na temat operacji związanych z przepływem produktów w procesie zaopatrzenia przedsiębiorstwa i dystrybucji oferowanych przez nie wyrobów. Studia dają też specjalistyczną wiedzę na temat koncepcji, narzędzi i technik stosowanych w zakresie usług transportowo-spedycyjnych, logistycznej obsługi klientów, zarządzania systemami logistycznymi.

Dyplomacja samorządowa

Studia przygotowują do pracy w roli ambasadora miast i gmin w kontaktach zagranicznych. Specjalistów znających się na współpracy zagranicznej, ze znajomością prawa, umiejętnościami dyplomatycznymi oraz szeroką wiedzą na temat możliwości rozwoju i współpracy zagranicznej, a także z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego przygotowania wniosków o unijne dofinansowanie, potrzebują obecnie prawie wszystkie gminy w Polsce. W czasach gdy największe polskie miasta na równych prawach z zagranicznymi konkurentami ścigają się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, a partnerstwo miast jest coraz bardziej powszechne, zapotrzebowanie na ekspertów ds. kontaktów zagranicznych w samorządach będzie wzrastać.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Program tej specjalizacji uwzględnia wymogi i wiedzę, niezbędną współczesnemu ekspertowi w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności
diagnozowania i analizowania sytuacji i procesów
międzynarodowych, stanów bezpieczeństwa oraz różnorakich zagrożeń międzynarodowych, przeciwdziałanie konfliktom wewnętrznym i międzynarodowym. Absolwenci są przygotowani do pracy
w instytucjach (resortach) i organizacjach krajowych
i międzynarodowych, zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Mogą z powodzeniem ubiegać się o zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a także w instytucjach unijnych i międzynarodowych, odpowiedzialnych za pokój i bezpieczeństwo we współczesnym świecie.

Przedmioty w ramach specjalizacji:
Prawo konfliktów zbrojnych
Wojna asymetryczna i siły specjalne
Wspólna polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa UE
Konflikty międzynarodowe w XX i XXI wieku
i metody ich rozwiązywania
NATO instytucje, polityka, strategia
Broń masowego rażenia i zaawansowane
technologie
Kontrola zbrojeń i rozbrojenie
Kształtowanie się nowego ładu
międzynarodowego
ONZ i bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.432zł za semestr
studia niestacjonarne 2.904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl