Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
WSZ-SW prowadzi dwuletnie (4 semestralne) studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

- Zarządzanie przedsiębiorstwem,
- Zarządzanie jakością,
- Zarządzanie finansami,
- Zarządzanie personelem,
- Marketing


Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec II semestru studiów.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów :

- auditor systemu zarządzania jakością
- pełnomocnik systemu zarządzania jakością.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (tytuł licencjat lub inżynier)
2. Dla kandydatów spoza WSZ-SW odpis suplementu do dyplomu, część B dyplomu lub wyciąg z indeksu dla absolwentów sprzed 2005r. (wykaz przedmiotów, liczba godzin i oceny)
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
4. Podanie o przyjęcie na studia (formularz dostępny online i w Dziekanacie)
5. 3 fotografie (takie jak do dowodu osobistego)
6. Ankieta osobowa (formularz dostępny online i w Dziekanacie)
7. Umowa dotycząca odpłatności za studia (wypełnia się na miejscu)
8. Zobowiązanie do opłacania czesnego (formularz dostępny online i w Dziekanacie) 2egz.
9. Kserokopia dowodu osobistego
10. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej i minimum miesięcznej raty czesnego.
Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) przyjmowani są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym będą brane pod uwagę:
1. Ocena na dyplomie studiów wyższych I stopnia
2. Średnia ocen z całości studiów I stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kandydaci na uzupełniające studia II stopnia przyjmowani są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Studia STACJONARNE:

Opłata za 1 semestr: 2900 zł (płatna jednorazowo)
lub w 2 ratach po 1500 zł lub płatna miesięcznie - 600zł/miesiąc

Studia NIESTACJONARNE:

Opłata za 1 semestr: 2600 zł (płatna jednorazowo)
lub w 2 ratach po 1350 zł lub płatna miesięcznie - 550zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00