Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
woj.małopolskie
tel. (018) 261-07-12
fax. (018) 261-07-08
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura i urbanistyka

Wydział: Architektura i Urbanistyka

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka to 4 letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia. Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Egzamin z pracy rysunkowej (oceniany w skali punktowej od 0 do 100).
2. Konkurs świadectw (w przeliczeniu na punkty):
Nowa matura:
punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów: matematyka oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: geografia, język obcy nowożytny lub historia sztuki.
W przypadku kandydatów z nową maturą:
a) wyniki procentowe zostaną zastąpione punktami ustalonymi wg zasady, że 1%= 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
b) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,5; a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0;
c) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na maturze otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu.
Stara matura:
średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów: matematyka oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: geografia, język obcy nowożytny, historia; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.

W przypadku kandydatów:
1) legitymujących się nową maturą: punkty uzyskane na egzaminie z rysunku sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego;
2) legitymujących się starą maturą: średnia arytmetyczna wyliczana z ocen końcoworocznych z wybranych przedmiotów jest przeliczana na punkty według poniższej tabeli:

Średnia ocen punkty
5,81-6,00 100
5,31-5,80 90
4,81-5,30 80
4,31-4,80 70
3,81-4,30 60
3,31-3,80 50
2,81-3,30 40
2,31-2,80 30
2,00-2,30 20

Przeliczone punkty sumuje się z punktami z egzaminu z rysunku.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
sekretariat: p. 329
tel. (018) 2610729
e-mail: aiu@ppwsz.edu.pl