Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
woj.małopolskie
tel. (018) 261-07-12
fax. (018) 261-07-08
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia

Wydział: Fizjoterapia

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw (w przeliczeniu na punkty):
Nowa matura:
punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów: jeden (wyżej oceniony) biologia lub chemia oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny;
W przypadku kandydatów z nową maturą:
a) wyniki procentowe zostaną zastąpione punktami ustalonymi wg zasady, że 1%= 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
b) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,5; a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0;
c) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na maturze otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu.
Stara matura:
średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów: jeden (wyżej oceniony) biologia lub chemia oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
sekretariat: p. 424
tel. (018) 2610736
e-mail: if@ppwsz.edu.pl