Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: kontrola i audyt w administracji publicznej

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
studia podyplomowe doskonalące
Moduł kształcenia/przedmiot: organizacja kontroli w Polsce i niektórych państwach Europejskich, metodyka kontroli, ustrój administracji publicznej, budżet państwa i administracji publicznej, audyt wewnętrzny, zarządzanie informacją w administracji, podstawy rachunkowości budżetowej, etyka zawodowa, psychologia stosunków międzyludzkich, audyt wewnętrzny.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w jednostkach administracji publicznej pragnących poszerzyć wiedzę w zakresie prowadzenia kontroli, kontrolingu i audytu. Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na profesjonalne wypełnianie zadań w jednostkach kontroli lub audytu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk
tel. (23) 98 25 do 28, 692 15 54
fax (23) 691 90 17
e-mail: wydzial.administracji@ah.edu.pl