Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: nauka o książce i informacji naukowej, historia książki, sztuka i konserwacja książki, opracowanie zbiorów, podstawy edytorstwa, biblioteki w systemie oświaty, zarządzanie biblioteką, marketing wydawniczy, technologie informacyjne.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w bibliotece, ośrodku informacji, w wydawnictwie, księgarni. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich, zwłaszcza do nauczycieli planujących uzyskać uprawnienia nauczyciela-bibliotekarza.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3750zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 80 19, 692 97 20, 692 97 22, 692 97 23
fax (23) 692 97 29
e-mail: historia@ah.edu.pl