Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: terapia pedagogiczna (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: terapia pedagogiczna, diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju oraz ucznia z trudnościami w uczeniu się, metody i metodyka pracy terapeutycznej (z dzieckiem, uczniem, rodziną), przygotowanie do pracy w zakresie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3750 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 51 42, 692 08 83, 692 97 11 do 14
e-mail: pedagogika@ah.edu.pl