Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22

Opis uczelni

AAzwiń

Akademia im. Jana Długosza Częstochowie - to państwowa Uczelnia, oferująca bezpłatne studia na ponad 20 kierunkach studiów (I, II i III stopnia).

Przez czterdzieści lat istnienia Uczelni, wykształciliśmy blisko 50 tys. osób. Nasi absolwenci uzyskują wysokie notowania u pracodawców. Są cenieni jako doskonali fachowcy w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz jako muzycy i plastycy. Stają się liderami lokalnych środowisk, odnoszą sukcesy jako właściciele firm oraz robią karierę w biznesie, finansach, w obszarach kultury i sztuki. W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Dbamy o naszych studentów zapewniając im:

 • ciekawe i nowoczesne kierunki studiów,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • przyjazną atmosferę studiowania,
 • nowoczesną infrastrukturę,
 • bogatą bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe,
 • możliwość uczestnictwa w programie Sokrates/Erasmus,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • bezpłatne zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki ( w ramach projektu UE PO KL)
 • praktyki i staże oraz pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów,
 • stypendia naukowe i socjalne,
 • kontakt ze światem kultury i rozrywki,
 • naukę języków obcych,
 • profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne,
 • dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie uczelni,

Kierunki kształcenia w AJD w Częstochowie

Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mogą być pewni, że program nauczania, wyznaczony przez standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oparty jest na najlepszych wzorach uczelni europejskich, a przede wszystkim uwzględnia on potrzeby przyszłych pracodawców.

Studiując w Akademii im. Jana Długosza - studiujesz bezpłatnie!

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

tel. 34 3611425
Dziekanat: al. Armii Krajowej 36a, 42-202 Częstochowa,
e-mail: wfh@ajd.czest.pl

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia polska
 • Filologia
  • specjalność; filologia germańska
  • specjalność; filologia angielska
 • Historia
 • Politologia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

tel. 34 3612179
Dziekanat: al. Armii Krajowej 13/15, 42 - 218 Częstochowa,
e-mail: wmp@ajd.czest.pl

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Matematyka
 • Ochrona środowiska
 • Edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

tel 34 3784291,-293,-301,-304
Dziekanat: ul. Waszyngtona 4/8, 42 - 217 Częstochowa,
e-mail: wp@ajd.czest.pl

 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Wychowanie fizyczne
 • Turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO

tel. 343656816
Dziekanat; al. Armii Krajowej 13/15, 42-217 Częstochowa,
e-mail: wwa@ajd.czest.pl

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Grafika
 • Malarstwo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

tel. 343784232,-233, -234
Dziekanat; ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa,
e-mail: wns@ajd.czest.pl

 • Administracja
 • Filozofia
 • Zarządzanie

OFERUJEMY:

Stypendia naukowe i socjalne

Student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
 • stypendium na wyżywienie,
 • stypendium mieszkaniowego,
 • zapomogi.
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

W Biurze Karier AJD możesz liczyć na:

 • możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym.
 • w rozmowie z doradcą zawodowym możesz dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowca uzyskać informacje nt. swoich mocnych i słabych stron, otrzymasz informacje dotyczące Twoich predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Pomożemy Ci pokierować Twoim rozwojem zawodowym.
 • dzięki warsztatom i targom pracy możesz zorientować się w ilości i jakości ofert pracy jakimi dysponuje lokalny i regionalny rynek pracy.
 • uczestnicząc w imprezach (- możesz być ich współorganizatorem) zdobywasz wiedzę jak o kreator ważnych przedsięwzięć. Zdobywasz pierwsze "szlify", które mogą zaprocentować w przyszłości otrzymaniem atrakcyjnej oferty pracy.
 • skorzystaj z oferty odbycia stażu. Jeśli nie wiesz, jak uzyskać informacje nt. "jak to się załatwia" zwróć się śmiało do nas.
 • pomożemy i doradzimy jak stworzyć atrakcyjne CV, list motywacyjny i to co będzie Ci możliwe.
 • na stronach Biura Karier lub w jego siedzibie znajdziesz informacje na temat bezpłatnych studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów.
 • zajmujemy się również pośrednictwem pracy.
 • realizujemy projekty skierowane do studentów i absolwentów, by wpierać ich na obecnym rynku pracy.

Historia uczelni

AAzwiń

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. To doniosłe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego miało miejsce 1 października 2004 r.

Dzieje Uczelni sięgają jednak do roku 1971. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną . Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla bujnie rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku.

Początki uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku siłę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 40 lat istnienia AJD znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Uczelnia składa się obecnie z pięciu wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego, Wychowania Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych. W struktury AJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ok 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy AJD planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę.

Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowiePlanetarium

Władze Uczelni czynią starania, by powiększać bazę lokalową Akademii. We wrześniu 2008 roku Uczelnia oddała do użytku nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe. Nowoczesny obiekt umożliwia organizację imprez sportowych, poprawia także zaplecze dydaktyczne. Planuje się rozpoczęcie budowy obiektu dla Wydziału Nauk Społecznych. Zakończenie planowanych inwestycji ułatwi pracę i umożliwi uruchomienie pracy nowych instytutów i kierunków kształcenia.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. Obecnie AJD zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. W gronie tym blisko 130 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. AJD zatrudnia także ok. 350 pracowników, zatrudnionych w administracji i obsłudze.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez AJD współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zawarliśmy 35 różnorodnych umów dotyczących współpracy z ośrodkami naukowymi z 13 państw. Owocem współpracy jest wymiana kadry i studentów.

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia.

W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Patron uczelni

AAzwiń

Nasz patron Jan Długosz

Jan Długosz urodził się w 1415 roku w miejscowości Brzeźnica (położonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Częstochowy).

W latach 1428-31 studiował sztuki wyzwolone w Uniwersytecie Krakowskim. Następnie pracował u biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, pełniąc funkcję pisarza, zarządcy dóbr, a także męża zaufania. Po śmierci biskupa krakowskiego służył jako dyplomata królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Zajmował się również wychowywaniem jego dzieci.

Długosz zasłynął jako wybitny historyk i kronikarz. Jego najsłynniejsze dzieło Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Nie ma sobie równych w całej historiografii europejskiej schyłku średniowiecza. Stanowi również nieocenione źródło poznania dla wszystkich interesujących się przeszłością Polski i Europy. Warto nadmienić, że Jan Długosz przez kilkanaście lat sprawował funkcję proboszcza w parafii w Kłobucku, oddalonej zaledwie kilkanaście kilometrów od Częstochowy.

Pozostawił wiele cennych pamiątek, przechodząc do historii jako jedna z najważniejszych postaci, którą szczyci się dzisiaj cała Ziemia Częstochowska. Stawiając wniosek do Sejmu RP o zmianę nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Akademię, długo zastanawiano się nad postacią, która godnie reprezentowałaby nową Uczelnie, spajała środowisko, związane z nią, a także była osobą godną patrona. Uznano, że najlepszym kandydatem będzie Jan Długosz. Po przedstawieniu tej propozycji, Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w trakcie swojego posiedzenia 26 marca 2003 r. podjął decyzję o wyborze wybitnego kronikarza i naukowca na patrona naszej Uczelni.

Galeria

zwiń