Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa IETI WMP

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych magisterskich lub innych studiów magisterskich uzupełniony dodatkowymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa, poszerzeniem wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu np. Edukacji Prozdrowotnej, Obrony Cywilnej, Przysposobienia obronnego itp.

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nowego w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z: ochroną przed skutkami różnorodnych zagrożeń (ekologicznych, w środowisku pracy, pożarowych, społecznych itp.), ochroną ludności i obroną cywilną, systemami ratownictwa medycznego i pierwszą pomocą, zagrożeniami w czasie pokoju i wojny, organizacją i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa, komunikowaniem się w sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwem informacji oraz metodyką nauczania i technologią informacyjną związaną z edukacją dla bezpieczeństwa. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia realizowane będą w formie połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami konwersatoryjnymi i laboratoryjnymi.

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają trzy semestry. Program obejmuje 350 godzin dydaktycznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl