Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura wnętrz - studia magisterskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Nauka na studiach II stopnia Architektury Wnętrz trwa 2 lata (4 semestry), po ukończeniu studiów zostaje nadany tytuł magistra sztuki. Celem nadrzędnym studiów magisterskich jest stymulacja procesu dojrzewania osobowości twórczych studentów. Poszerzenie i pogłębienie problematyki studiów na szczeblu magisterskim zwiększa świadomość przesłanek wpływających na podejmowane przez absolwenta działania twórcze, organizacyjne i decyzyjne.

Potrzeba kształcenia młodzieży na studiach II stopnia przejawia się poprzez:
- pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w szeroko pojętym zakresie projektowania wnętrz i wystawiennictwa,
- uzyskanie wyższego stopnia świadomości związków zachodzących między różnymi dyscyplinami i kierunkami artystycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania wnętrz i układów wystawienniczych,
- zrozumienie społecznego charakteru pracy twórczej w zakresie architektury wnętrz i zwianej z tym społecznej odpowiedzialności autora dzieła,
- zrozumienie i uwzględnienie w pracy związków funkcjonalnych i kompozycyjnych pomiędzy obszarami budowanej przez człowieka przestrzeni architektonicznej według następującej sekwencji: region - miasto - wnętrze urbanistyczne - obiekt architektoniczny (budynek) - wnętrze architektoniczne - dzieło plastyczne.


Świadomość powyższych aspektów pozwoli absolwentom tego kierunku na podejmowanie prawidłowych decyzji projektowych opartych na racjonalnych przesłankach, a nie tylko intuicji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia:

dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
kserokopia dowodu osobistego
podanie - kwestionariusz osobowy
dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl