Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura - studia magisterskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Nauka na studiach II stopnia Architektury trwa 2 lata (4 semestry), po ukończeniu studiów zostaje nadany tytuł magistra inżyniera architekta.
Program studiów drugiego stopnia jest pochodną i rozwinięciem cech prezentowanych przez absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej magistra inżyniera architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach wynikających z uzyskanej na studiach wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci po uzyskaniu tytułu "mgr inż.arch." i uprawnień mogą samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynować pracę w wielobranżowych zaspołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia:

dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
kserokopia dowodu osobistego
podanie - kwestionariusz osobowy
dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl