Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Budownictwo - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera.

Studia na kierunku Budownictwo przygotowują specjalistów posiadających wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie przygotowanie praktyczne z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołem i firmą budowlaną, wytwarzania i doboru oraz stosowania materiałów budowlanych, a także technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Inżynier kierunku Budownictwo przygotowany jest do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Budownictwo mieszkaniowe - Jest to specjalność łącząca wiedzę z zakresu projektowania obiektów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wiedzą z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Łączy więc wiedzę z zakresu obliczania i projektowania przegród oraz konstrukcji budynków mieszkalnych z umiejętnościami praktycznymi.

Nieruchomości - Specjalność ma na celu przygotowanie specjalistów dla zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości Przygotowanie do pracy na stanowiskach menadżerskich i analitycznych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Drogi i autostrady - Oferta studiowania na specjalności "Drogi i autostrady" skierowana jest do kandydatów chcących pracować przy budowie, remontach i eksploatacji dróg, ulic i autostrad. Absolwent przygotowywany jest do roli kierowania robotami drogowymi i nadzorowania wykonywania np.: nasypów, wykopów, nawierzchni i infrastruktury.

Renowacja i modernizacja - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, którzy lubią pracę w terenie na modernizowanych (remontowanych) obiektach, jak i w biurach opracowujących dokumentację robót renowacyjnych i modernizacyjnych.

Zarządzanie inwestycjami - Jest to specjalność, dzięki której zdobywa się podstawową wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami, zwłaszcza inwestycjami rzeczowymi i finansowymi. Studenci po ukończeniu tej specjalności nabywają umiejętności formułowania strategii inwestycyjnej, przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych.

Drogi kolejowe - Absolwent tej specjalności zdobędzie poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych linii kolejowych, metra i kolei specjalnych oraz innych elementów infrastruktury transportowej. Będzie także posiadał wiedzę z metod planowania rozwoju układów komunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów transportu szynowego.

Systemy inteligentnego budynku - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, których fascynują najnowocześniejsze obiekty wzniesione na świecie technologiami opracowanymi w XXI wieku, np. superwieżowce, budynki "ze szkła" itp.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl