Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Budownictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) trwają dwa lata
(4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania zadań związanych z problematyką budownictwa, organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Przygotowani są do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, drogowego i mieszkaniowego, jak również do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa.

PERSPEKTYWY PRACY
Biura projektowe
Firmy budowlane
Laboratoria przemysłowe
Biura analiz i badań
Nadzór budowlany
Przemysł materiałów budowlanych
Jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia:

dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
kserokopia dowodu osobistego
podanie - kwestionariusz osobowy
dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl