Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera. Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna przygotowują kadrę planistyczną posiadającą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego, inżynierii środowiska, ekonomiki gospodarowania przestrzenią, a także nauk przyrodniczych i społecznych.

Inżynier kierunku Gospodarka Przestrzenna przygotowany jest do opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania ofert inwestycyjnych, planowania systemów infrastruktury technicznej i planowania systemów transportowych oraz współpracy w opracowywaniu planów regionalnych i euroregionów.

Zgodnie z posiadaną wiedza i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci przygotowani są do pracy w pracowniach projektowych oraz do pracy zespołowej w planowaniu przestrzennym przy przygotowaniu projektów studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, a także strategii rozwoju gmin, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych związanych z projektowaniem infrastruktury technicznej oraz współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Absolwenci po ukończeniu studiów na tym kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne.

Specjalności:

Projektowanie Krajobrazu
Inwestycje i Nieruchomości
Transport i Komunikacja

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji