Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Antyterroryzm

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zasadami prowadzenia działań antyterrorystycznych we współczesnych uwarunkowaniach społeczno – politycznych, zaznajamiając jednocześnie z genezą terroryzmu i szczególnie koncentrując się na procesach prowadzących do postaw ekstremalnych. Prezentacja całego spektrum zagadnień związanych z tematyką terroryzmu co ma na celu możliwość opracowywania wszelkiego rodzaju koncepcji oraz wyrobienie zdolności przewidywania przyszłych zagrożeń na podstawie dostępnych przesłanek oraz radzenia sobie z nimi.

ADRESACI STUDIÓW
Absolwent wyróżniać się będzie kompetencjami przywódczymi, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi, będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w służbach rządowych, samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Terroryzm w historii
Kultury i cywilizacje
Komunikacja międzykulturowa
Psychologiczne aspekty terroryzmu
Współczesny terroryzm
Techniki działań terrorystycznych
Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej
Patrolowanie i konwojowanie
Prawne aspekty terroryzmu
Wykłady otwarte
Seminarium dyplomowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1900 zł (3 raty x 680 zł)