Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kryminalistyczne badania dokumentów

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem badań papieru jako nośnika śladów, badań dokumentów publicznych, prywatno – publicznych i prywatnych oraz badań tekstów, pod kątem językowym, jakościowym i pochodzeniowym. W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami ww. badań. Ponadto słuchacze zaznajomią się także z podstawową charakterystyką śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia.Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dt. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.
ADRESACI STUDIÓW

osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „kryminalistycznej badań i ekspertyzy dokumentów",
osoby zainteresowane tą tematyką w sposób amatorski (np. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, itp.),
aplikanci i asesorowie sądowi, prokuratorskie,
osoby pracujące w innych zawodach prawniczych,
pracownicy resortu MSWiA,
pracownicy urzędów celnych i skarbowych.

PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Podłoża piśmiennicze - papier, tkanina, tworzywa naturalne i sztuczne
Przepisy RODO
Kryminalistyczne badanie dokumentów: pojęcie dokumentu - rodzaje dokumentów; zapoznanie z programem
PRADO - dokumenty publiczne UE, krajów trzecich; współczesne metody fałszowania dokumentów, znaków pieniężnych, faktur itp.
Przepisy prawa: podstawowe, kodeksowe oraz karne dotyczące dokumentów
Fotografia specjalna - sprzęt, metody badawcze, zasady fotografii kryminalistycznej
Podstawy neuropsychologii- zagadnienia medyczne współgrające z mechanizmami graficznymi
Klasyfikacja cech graficznych formalnych pism ręcznych
Metodyka badania dokumentów - metody badawcze
Badanie tekstu jednolitego, testamentów, podpisów, paraf
Badanie tekstu pod kątem językowym (gwara, naleciałości etniczne, manieryzm, itp.)
Podstawy prawne badań - ustawa o biegłych, przepisy celne, przepisy skarbowe, normatywy
Badania zapisów specjalnych, nietypowych oraz wydruków
Badanie dokumentu spalonego, zanieczyszczonego, pisma niewidocznego, dokumentów znalezionych przy zwłokach w różnym stadium rozkładu
Odcisk palca jako swoisty rodzaj podpisów- podstawy identyfikacji daktyloskopijnej
Konstrukcja sprawozdania/opinii/ z badań kryminalistycznych
Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych badań - dowód z opinii biegłego
Zabezpieczenie, konserwacja i archiwizacja dokumentów jako dowodów rzeczowych
Ćwiczenia eksperymentalne (rozprawa sądowa)
Etyka w badaniach kryminalistycznych

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dr inż. Monika Bogusławska – Bączek jest absolwentem Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku – Białej. Od roku 2009 pracuje na Kierunku Wzornictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie od października 2011 pełni funkcję Kierownika Katedry Wzornictwa. Prowadziła szereg wykładów na uczelniach zagranicznych, między innymi w Finlandii, w Hiszpanii, w Czechach, w Słowenii, w Turcji i na Litwie. W 2014 roku otrzymała II-ą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Projektów Badawczo – Rozwojowych w zakresie innowacyjnych wyrobów włókienniczo – odzieżowych, w Bursie w Turcji. Brała udział w szeregu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W ramach swojej działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z konstrukcją i technologią odzieży, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonalności i komfortu użytkowania. Organizowała szereg studenckich pokazów mody, które odbywały się na terenie woj. śląskiego w tym Żory be Fashion.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
3000 zł (3 raty x 1050 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl