Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny praca zgodnie w aktualnie obowiązującymi przepisami istandarami. Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu przepisów BHP; źródeł i zagrożeń w środowisku pracy oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Będzie posiadał umiejętności z zakresu obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP; sporządza rejestr wypadków przy pracy oraz rejestru potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Uczestnikbędzie posiadał kompetencje do rozumienia działań udzielania pierwszej pomocy. Będzie potrafił współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów.

GRUPA DOCELOWA
UUczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które, chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
Elementy prawa pracy. System ochrony prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej
Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy
Ogólne i szczegółowe wymagania przepisów BHP
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Problematyka wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe
Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa
Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy
Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe
Seminarium
Systemy zarządzania BHP oraz środowiska
Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań
Zarządzanie ryzykiem

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1.900 zł raty (3 x 680 zł)