Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Czteroletnie studia (8 sem.) na kierunku Architektura przygotowują do pracy w zawodzie architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Profil ten odpowiada wysokim wymaganiom współczesnego rynku pracy, który poszukuje nie tylko szeroko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również gotowości do ciągłych zmian zawodowych.

Współczesny architekt, to nie tylko projektant tworzący plany budowli, fragmenty miast czy założenia planistyczne całych regionów. Dzisiaj architekt jest często menadżerem całego procesu inwestycyjnego, zajmuje się inżynierią miejską, deweloperstwem, architekturą krajobrazu. Bywa również twórcą specjalistycznych programów komputerowych, nauczycielem akademickim, urzędnikiem państwowym lub samorządowym.

We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi legitymujących się tytułami inżynierów architektów i urbanistów. W programie kształcenia na kierunku Architektura znajdują się miedzy innymi takie przedmioty jak: rysunek odręczny, matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje i instalacje budowlane, ekonomika procesu inwestycyjnego i zarządzanie tym procesem, historia architektury, kultury i sztuki, konserwacja i modernizacja zabytków, etyka, prawo budowlane, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne wspomaganie procesu projektowego, podstawy kompozycji przestrzennej, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne.

Po zakończeniu studiów, obronie pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu końcowego absolwentowi zostanie nadany tytuł inżyniera architekta.
Po ukończeniu studiów I stopnia student może kontynuować naukę na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) w WST.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl