Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wzornictwo

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo trwają 4 lata (8 semestrów). W trakcie ósmego semestru realizowana jest kolekcja dyplomowa, prezentowana na Gali Dyplomowej, będącej obroną pracy licencjackiej. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł licencjata. Studia na kierunku Wzornictwo kształcą w nowoczesny sposób przyszłych projektantów oraz stylistów ubioru, a także projektantów biżuterii. Plan studiów obejmuje autorskie programy kształcenia oparte na wiedzy i wieloletnich doświadczeniach najlepszych w tej dziedzinie pedagogów.

Studenci poznają metody projektowania odzieży i biżuterii z uwzględnieniem specyficznych technologii wytwarzania. Uczelnia posiada Warsztaty Doświadczalne umożliwiające studentom praktyczną realizację kolekcji. Rozwijana jest umiejętność tworzenia rysunku żurnalowego, modelowania i konstruowania form odzieży przy wykorzystaniu najnowszych programów komputerowych.

W toku studiów można rozwinąć swoje umiejętności w zakresie: malarstwa, rzeźby czy fotografii, a także rozszerzyć wiedzę dotycząca filozofii, historii sztuki, historii ubioru (z elementami socjologii mody i psychologii) oraz wybranych zagadnień prawa autorskiego.

Absolwenci posiadają umiejętność kreacyjnego projektowania ubioru i biżuterii zarówno w kategorii produkcji seryjnej, jak i tworzenia kolekcji unikatowych. Znajomość programów komputerowych oraz rysunku technicznego, pozwoli im nie tylko nawiązać współpracę z dużymi zespołami projektowymi, lecz także tworzyć własne studia projektowe i realizacyjne. Absolwent przygotowany jest do podjęcia nauki na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).

Specjalności:
- Projektowanie mody
- Projektowanie biżuterii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze