Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń

Studia dostarczają ciekawej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z nowoczesnym zarządzaniem przygotowując profesjonalistów – menadżerów do wyzwań, jakimi będą mogli sprostać w organizacjach biznesowych, publicznych czy społecznych. Studia pozwalają zarówno na budowanie i rozwijanie relacji z kadrą akademicką z doświadczeniem międzynarodowym jak również ekspertami i menadżerami stosującymi na co dzień nowoczesne i skuteczne metody zarządzania. Podjęcie studiów na kierunku Zarządzanie, to rozpoczęcie przygody intelektualnej i towarzyskiej, podczas której priorytetem jest wielowymiarowy rozwój kompetencyjny każdego studenta. Pozwala to zarówno na przygotowanie się do kariery zawodowej jako profesjonalny menadżer jak i jako osoba samozatrudniona we własnym startupie.


KANDYDAT NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE POWINIEN M.IN: • interesować się zagadnieniami menadżerskimi w połączeniu z rozwojem osobistym,

 • być osobą przedsiębiorczą, lubiącą podejmować wyzwania biznesowe, finansowe lub zarządcze,

 • być gotowym do nauki profesjonalnego i praktycznego zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych lub społecznych,

 • chcieć rozwijać swoje umiejętności związane między innymi z pracą zespołową, podstawami psychologii menadżerskiej oraz zrównoważonym rozwojem.


SPECJALNOŚCI:


HR BUSINESS MANAGER


MENADŻER FINANSOWO-KADROWY


STARTUP MANAGER - WŁASNA FIRMA W PRAKTYCE


MENADŻER MIASTA I METROPOLII


PSYCHOLOGIA W BIZNESIE


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

STUDIA I STOPNIA


Studenci kierunku Zarządzanie uzyskują nowoczesną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie zagadnień podstawowych związanych z prawem w biznesie, analizą danych biznesowych czy przedmiotami społeczno-humanistycznymi. Studia dostarczają też zaawansowanej wiedzy w ramach modułów kierunkowych obejmujących m.in. ekonomię menadżerską, zarządzanie i marketing, zrównoważone zarządzanie projektami czy finanse dla menadżerów. Studenci odbywają także praktyczne treningi osobiste i zawodowe. Istotnym elementem studiów są moduły swobodnego wyboru w zakresie psychologiczno-menadżerskim, finansowo-księgowym oraz green management. Studenci uczestniczą także w praktykach, zajęciach informacyjno-szkoleniowych oraz przygotowujących do pracy dyplomowej. Pracują także projektowo i interdyscyplinarnie na realnych studiach przypadków i z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i specjalistycznego oprogramowania.


CZAS TRWANIA


3 lata studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


PROFIL ABSOLWENTA


Absolwenci kierunku Zarządzanie nabywają niezbędne kompetencje potrzebne na obecnym oraz przyszłym rynku pracy. Umożliwiają one satysfakcjonującą karierę zawodową poprzez rozwój i awanse w dotychczasowej organizacji, podjęcie nowej pracy lub poprzez samozatrudnienie, w tym w szczególności zgodnie z charakterem wybranej specjalności studiów. Absolwenci są także przygotowani do pracy w środowiskach i organizacjach międzynarodowych, doskonaląc kompetencje poznawcze i językowe oraz zdobywając wartościowe kontakty podczas studiów korzystając także z programów wymiany akademickiej.


PERSPEKTYWY PRACY


w tym między innymi: • sektor małych i średnich przedsiębiorstw,

 • duże firmy, w tym korporacje globalne i międzynarodowe,

 • jednostki publiczne, urzędy, instytucje samorządowe,

 • agencje pośrednictwa pracy i rekrutacji,

 • działy finansowo-księgowe,

 • firmy doradczo-konsultingowe,

 • zespoły projektowo-badawcze,

 • uczelnie i instytucje naukowo badawcze,

 • własna firma – samozatrudnienie,

 • ekspert - freelancer.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl