Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ratownictwo medyczne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Ratownictwo Medyczne to studia umożliwiające poznanie zasad udzielania fachowej pomocy doraźnej, realizowanej aby ratować życie i zdrowie ludzi w razie nagłych wypadków i zachorowań. Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz innych nauk medycznych w postępowaniu ratowniczym wobec pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

KANDYDAT NA RATOWNICTWO MEDYCZNE POWINIEN:
posiadać doskonałą kondycję fizyczną i odporność na stres,
być gotowy do pracy w warunkach trudnych i nieprzewidywalnych,
umieć szybko reagować w sytuacjach stresowych
STUDIA I STOPNIA
W trakcie studiów I stopnia studenci zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej oraz w innego typu służbach ratowniczych. Uczelnia kładzie nacisk na nowoczesne metody kształcenia mając na uwadze aktualne wymagania stawiane przed ratownikami medycznymi, a także potrzeby społeczeństwa i ochronę zdrowia w Polsce,

CZAS TRWANIA
3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

MIEJSCE
Wydział Nauk Medycznych im. Prof. Z. Religii w Zabrzu

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci ratownictwa medycznego będą potrafili zaplanować oraz wykonać czynności i zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia uwzględniając ich specyfikę i właściwą kolejność postępowania, rozpoznawać czynniki zagrożenia, ich mechanizmy i zasięg działania w wypadkach wszystkich typów a także w katastrofach. Będą przygotowani do współpracy w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Opłaty

AAzwiń
tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne:
1 i 2 semestr 2 400,00 zł (4 raty x 630 zł lub 6 rat x 430 zł)
3 i 4 semestr 2 500,00 zł (4 raty x 650 zł lub 6 rat x 450 zł)
5 i 6 semestr 2 600,00 zł (4 raty x 680 zł lub 6 rat x 470 zł)


I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne:
1 i 2 semestr 2 400,00 zł (4 raty x 630 zł lub 6 rat x 430 zł)
3 i 4 semestr 2 500,00 zł (4 raty x 650 zł lub 6 rat x 450 zł)
5 i 6 semestr 2 600,00 zł (4 raty x 680 zł lub 6 rat x 470 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl