Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Budownictwo

Opis kierunku

AAzwiń
Na kierunku budownictwo zdobędziesz tytuł inżyniera - w zakresie organizacji i zarządzania oraz optymalizacji poszczególnych składowych procesu budowlanego, informatyczne - niezbędne do pracy z nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem informatycznym, we wszystkich strefach procesu budowlanego, a także wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i będziesz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Atuty kierunku:

- zdobędziesz wiedzę inżynierską niezbędną do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
- nabędziesz umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki;
- posiądziesz wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą budowlaną oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu budownictwa;
- będziesz znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa.

W ramach kierunku Budownictwo, możesz studiować na jednej z poniższych specjalności:

Organizacja i ekonomika budownictwa

Na specjalności Organizacja i ekonomika budownictwa posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, zarządzania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej. Zapoznasz się również z technikami negocjacji oraz prawem budowlanym. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych i przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, na wyższych uczelniach, w organach nadzoru budowlanego i w służbach administracji państwowej i samorządowej, a także prowadzenia własnej firmy budowlanej. Uzyskasz podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.


Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami

Na specjalności Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania wspomaganego komputerem (CAD), katastru nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej, szacowania nieruchomości, planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki, audytu energetycznego budynków mieszkalnych, prawa cywilnego, remontów i modernizacji budynków, instalacji budowlanych, prawa gospodarczego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, agencjach zarządzania nieruchomościami, jednostkach nadzoru budowlanego, a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00