Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Geodezja i kartografia

Opis kierunku

AAzwiń
Podczas studiów na geodezji i kartografii zdobędziesz wiedzę z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji ziemi. Będziesz mógł uzyskać (po zdobyciu odpowiedniej praktyki zawodowej) uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji, kartografii i rzeczoznawstwa majątkowego. Zostaniesz przygotowany także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Jako absolwent kierunku Geodezja i kartografia, z uwagi na interdyscyplinarną specyfikę tego kierunku oraz szeroki zakres programu nauczania będziesz posiadał:

- wszechstronne wykształcenie ogólne z zakresu matematyki, fizyki, podstaw nauk o Ziemi;
- praktyczną znajomość metod i technik pomiarowych stosowanych w geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz teledetekcji przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich;
- umiejętność wspomagania swojej pracy technikami komputerowymi;
- umiejętność wykorzystania wyników pomiarów w istniejących i tworzonych systemach informacji o terenie;
- umiejętność czynnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku geograficznym Ziemi;
- umiejętność twórczego i racjonalnego wpływania na utrzymanie i doskonalenie ładu przestrzennego i ekologicznego, także w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska;
- umiejętność wykonywania rozgraniczeń, scaleń i podziałów nieruchomości oraz regulacji ich stanów prawnych;
- umiejętność wykonania różnych opracowań kartograficznych z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych;
- niezbędną wiedzę prawną i ekonomiczną w zakresie prac geodezyjnych, gospodarki, katastru i szacowania nieruchomości;
- umiejętność stosowania wielu metod szacowania nieruchomości z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania;
- znajomość języków obcych, w tym także terminologii zawodowej w języku angielskim.

Atuty kierunku:

- będziesz przygotowany do czynnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku geograficznym Ziemi;
- posiądziesz umiejętność twórczego i racjonalnego wpływania na utrzymanie i doskonalenie ładu przestrzennego i ekologicznego;
- posiądziesz praktyczną znajomość metod i technik pomiarowych stosowanych w geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz teledetekcji przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich;
- uzyskasz (po zdobyciu odpowiedniej praktyki zawodowej) uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji, kartografii i rzeczoznawstwa majątkowego;
- będziesz przygotowany do podjęcia zatrudnienia w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych oraz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej


W ramach kierunku Geodezja i kartografia, możesz studiować na jednej z poniższych specjalności:

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Na specjalności Geodezja inżynieryjno-przemysłowa poznasz działania geodezji związane z projektowaniem, obsługą i eksploatacją obiektów budowlanych. Będziesz przygotowany do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z realizacją obiektów inżynierskich i przemysłowych. W przyszłości możesz podjąć pracę w charakterze specjalisty w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, monitorowania przemieszczeń obiektów i ich otoczenia oraz pomiarów inwestycyjno-kontrolnych obiektów i urządzeń.


Kataster i zarządzanie nieruchomościami

Specjalność Kataster i zarządzanie nieruchomościami dotyczy zakładania katastru nieruchomości, tj. jednolitego dla kraju zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach; gospodarowania nieruchomościami, podziału nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, jak również ulepszania struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w procesach scaleniowo-wymiennych. Zdobędziesz umiejętności dotyczące szacowania nieruchomości, projektowania optymalnych struktur przestrzennych gospodarstw rolnych, wykonywania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej oraz obsługi procesów inwestycyjnych związanych z melioracją użytków rolnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00