Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Kontrola wewnętrzna z elementami audytu w administracji publicznej i gospodarce

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia rekomendowane są osobom pełniącym funkcje nadzorcze, kontrolerskie i audytorskie, we wszystkich podmiotach prawa, a zwłaszcza:
w administracji publicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); w urzędach marszałkowskich i sejmikach samorządowych,
w firmach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska, itp.),
w urzędach pracy, urzędach celnych, urzędach skarbowych, w jednostkach wojskowych,
w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poczty Polskiej, Agencji Rozwoju Rynku Rolnego, izbach gospodarczych, firmach farmaceutycznych, firmach budowlanych, na kolei, w hotelach, regionach PKN Orlen,
w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne, itp.)

Studia przeznaczone są dla osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego, a także prowadzących własne firmy, dla osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów wewnętrznych a nie posiadające formalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych CERTYFIKATEM ZAWODOWYM, a także tych, którzy zamierzają przejść do specjalistycznych organów kontroli państwowej. Uczestnikami
kwalifikacyjnych studiów podyplomowych mogą być Studenci ostatniego roku studiów pragnący bezpośrednio po nich zdobyć nowy zawód. Korzystają oni ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 10%.

CEL STUDIÓW:

przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego
zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu
nauczenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej
działalności

Założeniem studiów jest przede wszystkim: aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych; ustalanie związków przyczynowych powodujących szkodliwe społecznie zjawiska; określanie stopnia odpowiedzialności osób za ustalone nieprawidłowości i zaniedbania; profesjonalna dokumentacja z badań kontrolnych, a także wyrabianie umiejętności opracowywania trafnych wniosków pokontrolnych służących kierownictwu organizacji do korekt i
programowania nowych działań.
Studia zwiększają możliwości awansu i uatrakcyjnienia pozycji kontrolera wewnętrznego (inspektora) na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią absolwentowi uświadomienie sobie, od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 3200,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1650,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1650,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00