Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie strategiczne w bankowości

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów bankowości, którzy zamierzają pozyskać wartościową wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu analizy i planowania strategicznego oraz skutecznego wprowadzania ustalonych strategii w życie.

Profil Słuchacza:

Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów bankowości, którzy zamierzają pozyskać wartościową wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu analizy i planowania strategicznego oraz skutecznego wprowadzania ustalonych strategii w życie. Ukończenie studiów będzie szczególnie przydatne dla:

średniej i wyższej kadry zarządzającej w bankowości,
pracowników departamentów strategii i marketingu,
kierowników strategicznych programów i projektów,
kadry menedżerskiej departamentów operacyjnych i wspomagających,
rezerwowej kadry menedżerskiej.


Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier) w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
wykształcenie wyższe pełne (magister) w dowolnej dziedzinie;
3 lata doświadczenia zawodowego.
Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.Czas trwania:

studia trwają dwa semestry;
studia rozpoczynają się w październiku 2014 r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.


O studiach:

Misją studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne w bankowości” jest dostarczanie rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, poszukiwanych przez pracowników i kadrę zarządzającą bankowości oraz innych branż sektora usług finansowych. Podstawowym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje, jakie są niezbędne do zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy głównymi i wspomagającymi procesami biznesowymi w bankowości oraz przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na trzech głównych poziomach zarządzania strategicznego: poziomie korporacyjnym, poziomie autonomicznych jednostek biznesowych oraz poziomie infrastruktury banku lub grupy kapitałowej. Nadrzędnym celem jest przygotowanie absolwentów studiów do efektywnego funkcjonowania w warunkach wysokiej, globalnej konkurencji, jaka jest właściwa dla współczesnego sektora usług finansowych i bankowości.

Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

wykładów;
ćwiczeń/warsztatów;
konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).


Cele kształcenia:

Program studiów prezentuje kompleksowy model strategicznego zarządzania bankiem, wskazując istotne różnice pomiędzy zarządzaniem w bankowości, a zarządzaniem w firmach prowadzących działalność w sektorach produkcyjnym, usługowym lub handlowym. Koncentruje się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania bankiem, które są właściwe dla średniej i wyższej kadry zarządzającej. Prezentuje powiązania banku z jego makro-otoczeniem, a także relacje pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz i planowania strategicznego oraz budżetowania i wprowadzania w życie strategicznych projektów i programów. Szczególną uwagę poświęca strategiom marketingowym, skupiając się na zagadnieniach związanych z rozwijaniem, promowaniem i sprzedażą produktów finansowych oraz budowaniem relacji z klientami banku. Kładzie także duży nacisk na praktyczne aspekty związane z planowaniem i realizacją strategicznych projektów oraz problematykę optymalizowania rozwiązań organizacyjnych i procesowych. Obok twardych zagadnień związanych z metodami i narzędziami zarządzania strategicznego, omawia aspekty psychologiczne i emocjonalne związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w procesach restrukturyzacyjnych i wprowadzania zmian. Wyraźnie odróżnia oraz charakteryzuje role przywódcze i menedżerskie w rozległym procesie zarządzania strategicznego w bankowości.Kwalifikacje uzyskane przez Absolwentów studiów:

Wykłady, warsztaty i zajęcia seminaryjne pozwalają zrozumieć słuchaczom powiązania pomiędzy kluczowymi obszarami funkcjonalnymi banku oraz licznymi funkcjami menedżerskimi, realizowanymi na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania w bankowości. Po ukończeniu studiów uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na:

odróżnienie specyfiki funkcjonowania bankowości od firm funkcjonujących w innych dziedzinach usług finansowych oraz innych sektorach gospodarki;
przyswojenie rzetelnej wiedzy w zakresie prawnych unormowań działalności bankowej;
zrozumienie istoty oraz struktury procesu zarządzania strategicznego w bankowości;
poznanie zasad i narzędzi planowania i wdrażania strategii w życie;
poznanie zasad planowania nowych produktów bankowych, ich promowania i sprzedaży;
przyswojenie zasad efektywnego zarządzania relacjami z klientami banku;
poznanie zasad strategicznego zarządzania aktywami i pasywami banku;
poznanie metod identyfikowania i skutecznego zarządzanie ryzykami bankowymi;
poznanie architektury oraz znaczenia technologii informacyjnych w bankowości;
opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami i programami;
rozróżnienie ról liderów i menedżerów w procesie planowania i wdrażania strategii;
poznanie zasad restrukturyzacji oraz planowania i zarządzania zmianą organizacyjną;
przygotowanie się do ubiegania o uzyskanie stopni zawodowych potwierdzonych certyfikatami zawodowymi przez Związek Banków Polskich.
Dzięki kwalifikowanej rekrutacji słuchaczy, skoncentrowanej na profesjonalistach z bankowości, uczestnictwo w programie oferuje wiele możliwości bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz nawiązywania interesujących kontaktów zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6600 zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3300,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
3300,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00