Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Doradztwo zawodowe

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem edukacyjnym i zawodowym młodzieży i/lub dorosłych, chcące pracować w charakterze Doradcy Zawodowego.

Profil słuchacza

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem edukacyjnym i zawodowym młodzieży i/lub dorosłych, chcące pracować w charakterze Doradcy Zawodowego.

Studia przygotowują zarówno do pracy z młodzieżą szkół średnich, ze studentami, jak i z dorosłymi; z pracującymi i z bezrobotnymi; z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym; z osobami z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem, o różnych zainteresowaniach i aspiracjach; z osobami prowadzącymi własną działalność lub chcącymi ją założyć, z ludźmi pracującymi dla korporacji, jak i dla małych i średnich firm.Studia przygotowują do pracy z Klientem, który:

Stracił pracę lub boi się tego.
Nie ma pomysłu na swoją karierę.
Czuje się wypalony zawodowo.
Nie lubi swojej pracy i nie wie jak zmienić sytuację.
Ma przekonanie, że „nie nadaje się” do żadnej pracy.
Nie wie, jaki wybrać kierunek studiów, profil klasy.
Nie wie jak szukać pracy.
Nie potrafi stworzyć dokumentów aplikacyjnych.
Chce przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie wiedział jak:

Przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych
Przedstawić Klientowi profil kompetencji
Określić zawody, w których Klient będzie szybko stawał się specjalistą oraz czerpał satysfakcję z tego, co robi
Ustalić konkretny, Indywidualny Plan Działania
Przedstawić indywidualne sposoby szukania pracy
Stworzyć dokumenty aplikacyjne
Przygotować klienta do rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsca zatrudnienia dla Absolwentów to m.in.:

Powiatowe Urzędy Pracy
Wojewódzkie Urzędy Pracy
Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y)
Ochotnicze Hufce Pracy
Akademickie Biura Karier
Uczelnie (wykładowca)
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczna
Centra Kształcenia Ustawicznego
Centra Kształcenia Praktycznego
Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
Centra Pomocy Rodzinie
Domy Dziecka
Fundacje
inne organizacje pozarządowe (NGO-sy)
placówki administracji oświatowej np. KOWEZiU
SZOKi
Szkoły
Firmy szkoleniowe
Firmy doradztwa personalnego
(np. projekty outplacementowe)
Prywatne Agencje Zatrudnienia
Agencje pośrednictwa pracy
Agencje doradztwa zawodowego
Działy HR
zakłady pracy chronionej
Prywatne firmy
Instytucje realizujące projekty unijne
Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego
własna działalność gospodarcza
Czas trwania studiów:

studia trwają dwa semestry; po zakończeniu studiów dwusemestralnych istnieje możliwość zapisania się na trzeci semestr, który daje dodatkowo uprawnienia doradcy zawodowego w oświacie (dla osób chcących pracować w szkole) zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS.
studia rozpoczynają się w październiku 2014r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie z terminarzem.


Informacje o studiach

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. W czasie studiów każdy uczestnik poznaje doradztwo zawodowe zarówno:

od strony doradcy - indywidualnie realizuje procesy doradcze z klientami
jak i od strony Klienta - przechodzi swój własny proces doradczy.
Konstrukcja studiów umożliwia nabywanie potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim zastosowanie tej wiedzy podczas praktycznych ćwiczeń. Każdy uczestnik po zakończeniu studiów jest w pełni wyposażony zarówno w wiedzę, narzędzia jak i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z Klientem.Zalety studiów:

Każdy uczestnik po zakończeniu studiów będzie potrafił przeprowadzić pełen proces doradczy.
Program i zajęcia nastawione są na praktyczną wiedzę i ćwiczenia.
Zajęcia prowadzą wyłącznie doradcy zawodowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie coachingu, HR (m.in. w rekrutacji, ACDC, outplacement) jak i psychoterapii.
Nasi wykładowcy są certyfikowanymi Trenerami / Konsultantami m.in. takich narzędzi jak Spadochron, MBTI, TTI Success Insights, Career Direct, Personality ID, ICC.
Program studiów jest jedną integralną całością i umożliwia uczestnikom przejście przez wszystkie etapy procesu doradczego.
Każdy uczestnik badany jest profesjonalnym narzędziem diagnostycznym (MBTI lub Career Direct lub Personality ID) – unikalna wartość!
Przekazujemy narzędzia diagnostyczne, metodologie pracy, wiedzę, a uczestnicy mają okazję oglądać rzeczywiste procesy oraz prowadzić własne spotkania doradcze w trakcie studiów.
Praca każdego uczestnika jest superwizowana – unikalna wartość!
Metody pracy, demonstracja i modelowanie praktycznych zastosowań narzędzi doradczych:

narzędzia jakościowe - niestandaryzowane
narzędzia ilościowe - testy i kwestionariusze
w formie:

doradztwa face to face oraz telefonicznego - real time case studies (prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym)
doradztwa grupowego
symulacji
sesji superwizyjnych (praca każdego uczestnika będzie superwizowana)
praktyki doradczej
Podczas zajęć dominować będą aktywizujące metody pracy grupy, ćwiczenia w mini sesjach doradczych prowadzonych przez uczestników pod superwizją wykładowców.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia

Czesne za studia wynosi 5500zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

2750,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2750,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r.

Po zakończeniu studiów dwusemestralnych istnieje możliwość zapisania się na trzeci semestr, który daje dodatkowo uprawnienia doradcy w oświacie (dla osób chcących pracować w szkole) zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS.

Czesne za III semestr wynosi 2500zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00