Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Rachunkowość i finanse to studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Celem studiów jest zrozumienie przez słuchaczy przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.

Absolwent kierunku powinien rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym, zarządzać nim, przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Na program składają się zarówno przedmioty o charakterze instrumentalno-analitycznym, niezbędne w zawodzie nowoczesnego ekonomisty, jak i przedmioty o charakterze ogólnym, które mają ułatwić rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę otoczenia.

Specjalności:

Bankowość komercyjna

Bankowość komercyjna to specjalizacja kładąca nacisk na wiedzę z zakresu metod oceny efektywności finansowej banków i określania ryzyka podejmowanego przez banki. Ponadto wiedza zdobyta obejmuje także zakres i kompetencje instytucji funkcjonujących w systemie bankowym oraz procesów regulacyjnych sytemu bankowego. Służą temu wykłady z zakresu komparatystyki systemów bankowych, zarządzania ryzykiem systemów finansowych , analizy finansowej banku, audytu bankowego, prawa finansowego. Umiejętności zdobyte przez absolwentów tej specjalności to przeprowadzenie w sposób prawidłowy analizy instytucji bankowej oraz umiejętność krytycznej oceny zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem metod oceny ryzyka działalności finansowej, umiejętność rachunkowego podejścia do badania kondycji banku na podstawie znajomości Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Nabyte kompetencje społeczne to przekonanie o konieczności ciągłego kształcenia , umiejętność współpracy w grupie oraz stawianie czoła trudnym problemom i zadaniom.

Absolwenci specjalizacji bankowość komercyjna zdobywają wiedzę niezbędną do pracy w bankach i instytucjach pośrednictwa finansowego na szczeblach zarządczych jak też mogą z powodzeniem wykonywać zawód analityka bankowego , specjalisty ds. produktu bankowego .

Finanse i rynki finansowe

Studenci specjalności Finanse i rynki finansowe zdobywają wiedzę zaawansowaną w stosunku do zdobytej na I toku studiów, na temat funkcjonowania rynków finansowych, ich źródeł ryzyka i kryzysów finansowych a wiedza ta pozwala na spojrzenie krytyczne i ostrożne na zjawiska finansowe w każdej dziedzinie i w różnych podmiotach. Szeroka wiedza o funkcjonowaniu rynków finansowych i ich instrumentach sprawia, że absolwenci mogą ubiegać o zatrudnienie na stanowiskach audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. controllingu, planistów i programistów działalności gospodarczej. Nabyte umiejętności oceny efektywności procesów gospodarczych wraz z możliwościami zastosowania instrumentów finansowych składają się na postawy przedsiębiorcze. Wiedza nabyta i umiejętności dają ogólny pogląd o procesach globalizacji rynków finansowych i ich skomplikowanych powiązaniach, co ugruntowuje świadomość konieczności ciągłego uczenia się i pogłębiania wiedzy.

Absolwenci finansów i rynków finansowych znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianej gospodarce, w różnych podmiotach gospodarczych: w przedsiębiorstwach, bankach ,towarzystwach ubezpieczeniowych , innych pośrednikach finansowy oraz w administracji państwowej.

Systemy podatkowe

Studenci zapoznają się z systemem podatkowym i jego funkcjonowaniem, zapoznają się z pojęciem ryzyka podatkowego oraz poznają istotę i funkcje podatków. Zdobywają umiejętności określenia obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych a także zapoznają się z strategiami finansowania przedsiębiorstw, między innymi strategiami podatkowymi, minimalizacją wydatków podatkowych lub ich optymalizacją .Optymalizacja podatkowa związana jest ze źródłami finansowania działalności , system opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie dźwigni finansowej. Studiowanie tej specjalności ma zasadniczy wpływ na kształtowanie racjonalnych zachowań podmiotów gospodarczych oraz zrozumienie prawidłowości zachodzących w sferze ich finansowania.

Absolwenci specjalności systemy podatkowe to przyszli specjaliści i dyrektorzy finansowi podmiotów gospodarczych , realizujących najbardziej efektywne strategie podatkowe ale także pracownicy urzędów skarbowych , pracownicy kontroli skarbowej , pracownicy wydziałów podatkowych samorządów terytorialnych. Wiedza nabyta podczas studiów tej specjalności jest także niezbędna do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

Specjalność usługi ubezpieczeniowe kształci absolwentów o szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych , podejmowanego przez nie ryzyka . Kształci umiejętność analizy i oceny funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w celu wyrobienia kompetencji społecznych ostrożnego i bezpiecznego inwestowania środków własnych w instytucjach finansowych. Umiejętność oceny podejmowanego ryzyka i metod zabezpieczania jak też nowych innowacji finansowych ubezpieczeń pozwalają absolwentom na kształtowanie także postaw społecznych pomocniczości i szerzenia informacji a także udzielania rad konsultingowych z zakresu możliwości ograniczania ryzyka finansowego poprzez stosowanie produktów ubezpieczeniowych.

Absolwenci specjalności usługi ubezpieczeniowe znajdują zatrudnienie w towarzystwach ubezpieczeniowych na szczeblach menedżerskich oraz mogą funkcjonować na rynku ubezpieczeniowym jako pośrednicy finansowi. Wiedza zaś o rynku ubezpieczeniowym przydatna jest także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie Uczelni www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00