Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

WSEI jest Uczelnią niekomercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji „OIC Poland”. Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w skali kraju.

W WSEI powstaje nowa wiedza, nowa jakość i innowacje stanowiące produkt o określonej wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała wiodącą pozycję wśród uczelni niepublicznych w południowo-wschodniej Polsce. WSEI jest najlepszą uczelnią niepubliczną zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. W zestawieniu najpopularniejszych uczelni w Polsce w opublikowanej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW” WSEI jest na 8. miejscu wśród uczelni niepublicznych pod względem naboru na studia niestacjonarne.

O poziom merytoryczny procesu edukacyjnego dba starannie dobrana, posiadająca właściwe tytuły naukowe i odpowiednie doświadczenie dydaktyczne kadra dydaktyczna, którą tworzy ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych.

WSEI nowoczesne metody kształcenia – praktyczność wiedzy i wytwarzanie umiejętności i postaw pożądanych przez pracodawców. Atutem uczelni jest silne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom kandydatów na studia, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje programy nauczania o profilu praktycznym. Programy nauczania układane są razem z wybitnymi praktykami. Ci sami praktycy prowadzą warsztaty stanowiące integralną część poszczególnych modułów nauczania. Moduły realizowane są za pomocą aktywnych form nauczania, które są szczególnie ważne w procesie budowania umiejętności. Istotną metodą nauczania jest e-learning, czyli zdalne nauczanie z użyciem Internetu.

Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe i z których rekrutowani są wykładowcy praktycy. Tryb nauczania we WSEI ma na celu przygotowanie absolwenta do bezkolizyjnego wejścia na współczesny rynek pracy. Misją naszej Uczelni, jest jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą.

Dowiedz się więcej

AAzwiń

Co nas wyróżnia:

 • Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych
 • Atrakcyjna oferta kształcenia
 • Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami
 • Płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)

Dlaczego warto studiować w WSEI:

 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
 • Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym trwa od maja do sierpnia. Dla kierunku Pielęgniarstwo pomostowe dokumenty przyjmowane są do dnia 30 czerwca.
 • Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku „Transport” odbywa się również w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego – w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych (3,5x4,5)
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronie oraz umowy o warunkach odpłatności
 • Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo – dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
 • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Kontakt:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Dane adresowe: Projektowa 4, 20-209 Lublin
telefony: + 48 81 749 17 77
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Galeria

zwiń