Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to lubelska Uczelnia Wyższa o bardzo mocnej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce. Sposób funkcjonowania Uczelni bazuje na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które są uwzględniane w programach kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców. Ma to związek z rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami w biznesie. Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności: Zarządzanie II stopnia, studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych”, 5-letnie studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” czy też otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. To tylko część wprowadzanych zmian, które zostają wdrożone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie tylko w 2019 roku.

„Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze” – tak brzmi hasło przewodnie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, które już od początku istnienia przyświeca decyzjom Władz i ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju Uczelni. Przygotowywana we współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym oferta dydaktyczna i praktyczna orientacja na studenta sprawia, że absolwenci WSEI są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy i bardzo szybko znajdują zatrudnienie, stając się dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

76% kandydatów wybrało WSEI ze względu na atrakcyjną formę kształcenia, a 96 % wróciło do WSEI aby kontynuować dalsze kształcenie.

Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie różnią się od proponowanych form kształcenia w innych uczelniach. Tym, co odróżnia studia w WSEI to przede wszystkim proces opracowywania kierunków i specjalności. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym i z największymi firmami w Polsce np. z branży informatycznej Asseco Data Systems, z branży energetycznej PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę przy m.in. organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo- rozwojowych.

WSEI podpisała prawie 400 umów o współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami.

W tym procesie Uczelnia nie zapomina o najważniejszym- dobru studentów, którzy potrzebują wsparcia przy połączeniu nauki z uczeniem się konkretnego zawodu. WSEI w roku 2019 wprowadza nową formę praktycznego kształcenia- studia dualne, które w 100% będą finansowane ze środków europejskich. Jest to nowa forma studiowania, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając pozytywnie na szybszą adaptację studenta w firmie, a co za tym idzie przyniesie korzyść pracodawcy, który proces wdrażania nowego pracownika do konkretnego stanowiska pracy skróci do minimum albo nawet całkowicie wyeliminuje. Stanie się tak, dlatego, że osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6- 9 miesięcy. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym student i Uczelnia podpisze umowę o kształcenie praktyczne. Ta nowa forma studiowania wdrażana jest już od roku akademickiego 2019/2020.

Wydział Zarządzania Uniwersytet ŁódzkiWydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie.

Uczelnia stale rozbudowuje laboratoria. Oprócz Centrum Edukacji Technicznej Haas ważną rolę w realizacji projektów badawczych z obszaru pedagogiki i psychologii pełni Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Warto podkreślić, że, mimo iż z nazwy Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kojarzy się ze ścisłymi kierunkami studiów, Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie humanistów i osób pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są pięcioletnie studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w ustawie o szkolnictwie wyższym. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i humanistycznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku Pielęgniarstwo. W styczniu 2019 roku zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018 - Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl.

Dowiedz się więcej

AAzwiń

Co nas wyróżnia:

 • Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych
 • Atrakcyjna oferta kształcenia
 • Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami
 • Płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)

Dlaczego warto studiować w WSEI:

 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
 • Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym trwa od maja do sierpnia. Dla kierunku Pielęgniarstwo pomostowe dokumenty przyjmowane są do dnia 30 czerwca.
 • Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku „Transport” odbywa się również w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego – w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych (3,5x4,5)
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronie oraz umowy o warunkach odpłatności
 • Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo – dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
 • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Kontakt:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Dane adresowe: Projektowa 4, 20-209 Lublin
telefony: + 48 81 749 17 77
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Galeria

zwiń