Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
* Kierunek w organizacji.

Specjalności w ramach na studiach I stopnia

- Rachunkowość i zarządzanie podatkami

Dzięki studiom zdobędziesz następujące umiejętności:

1) umiejętności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych finansowych i księgowych,
2) umiejętności analityczne, pozwalające na wnioskowanie na podstawie dużych zbiorów takich danych,
3) umiejętności w zakresie rachunku finansowego,
4) umiejętności związane z posługiwaniem się arkuszem kalkulacyjnym w procesie zarządzania finansami i w dziedzinie rachunkowości,
5) umiejętności projektowania rozwiązań problemów o finansowym charakterze
6) umiejętności odnoszące się do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i wykorzystywania informacji księgowej w zarządzaniu finansami,
7) umiejętności identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych odnoszących się do spraw finansowo-księgowych.

W praktyce oznacza to, że będziesz umiał między innymi:
1) oceniać kondycję finansową przedsiębiorstw,
2) szacować zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa,
3) przygotowywać finansowe części biznesplanu,
4) wyceniać instrumenty finansowe i całe przedsiębiorstwa,
5) mierzyć i oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych,
6) pozyskiwać źródła finansowania adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa,
7) optymalizować strukturę kapitałową przedsiębiorstwa,
8) skutecznie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa,
9) konstruować sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa,
10) prowadzić księgi rachunkowe,
11) optymalizować koszty w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość będzie mógł podjąć pracę:
- w przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną (produkcyjnych, handlowych, usługowych),
- instytucjach rynku finansowego (bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w tym emerytalnych, domach maklerskich),
- organach administracji rządowej i samorządowej,
- firmach doradczych,
- biurach rachunkowych,
- placówkach naukowo-badawczych zajmujących się studiami z zakresu finansów i rachunkowości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
ZASADY REKRUTACJI

- Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
- Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Transport odbywa się również
w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

- Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
- Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronach www.wsei.lublin.pl oraz umowy o warunkach odpłatności
- Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
- Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
- Kserokopia dowodu osobistego
- W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 30 września.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł
(podania o rozłożenie na raty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia.).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl