Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechatronika - studia inżynierskie

Opis kierunku

AAzwiń
Mechatronika to dziedzina inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służącą projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Celem studiów jest uzyskanie innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc.

Systemy automatyki i robotyki w mechatronice

Absolwent tej specjalności będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Będzie posiadał gruntowną znajomość mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Będzie przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających programowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent nabędzie umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Absolwent będzie potrafił:

rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu systemów automatyki i robotyki w mechatronice,
uruchomić i zaprojektować proste systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
rozwiązywać podstawowe problemy związane z automatyzacją procesów produkcyjnych,
prowadzić podstawowe prace z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji,
uruchomić, wdrożyć i nadzorować eksploatację urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych,
rozwiązywać podstawowe problemy konstrukcyjne maszyn i robotów, ocenić ich układy sterowania oraz formułować warunki ich zastosowań w procesie produkcyjnym,
przeanalizować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, specjalistyczne roboty i manipulatory,
posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Absolwent tej specjalności, znając zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów projektowych i wytwórczych, zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów
i projektowania procesów, jak również od strony praktyki gospodarczej jest gotów do:

projektowania elementów maszyn i pojazdów obejmującego modelowanie 3D oraz tworzenie dokumentacji technologicznej,
zastosowania szerokiego wachlarza metod symulacyjnych i optymalizacyjnych podczas rozwoju produktu,
tworzenia atrakcyjnych wizualnie i praktycznych innowacyjnych produktów,
posługiwania się językiem obcym w praktyce zawodowej,
skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do:

konstruowania i modelowania w 3D urządzeń oraz pojazdów,
obsługi zaawansowanych obrabiarek CNC, w tym pięcioosiowego centrum frezerskiego,
obsługi skanerów i drukarek 3D w różnych technologiach,
tworzenia procesów technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek i narzędzi,
szybkiego budowania i testowania prototypów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
ZASADY REKRUTACJI

- Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
- Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Transport odbywa się również
w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

- Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
- Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronach www.wsei.lublin.pl oraz umowy o warunkach odpłatności
- Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
- Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
- Kserokopia dowodu osobistego
- W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 30 września.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł
(podania o rozłożenie na raty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia.).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl