Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia - studia jednolite magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku "Psychologia" prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie. Studia trwają 10 semestrów. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Prowadzone są ćwiczenia terenowe i naukowy obóz wakacyjny. Program studiów jest zgodny ze Standardami dla kierunku Psychologia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA oraz przedmioty specjalnościowe przygotowujące do wykonywania określonego zawodu.

Przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA. Przez pierwsze dwa semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru specjalności kształcenia odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1-szym roku nauki.

Po szóstym semestrze studenci mają możliwość specjalizacji swoich zainteresowań poprzez wybór interesujących ich zajęć spośród przedmiotów fakultatywnych: Psychologia sądowa i penitencjarna, Badanie rozwoju intelektualnego dzieci i dorosłych, Inteligencja emocjonalna, Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa, Psychologia pozytywna, Zarządzanie projektami UE, Doradztwo zawodowe, Komputerowe analizy danych, Psychologiczne zarządzanie finansami, Zarządzanie wiedzą

Studenci odbywają praktyki zawodowe. Praktyki trwają 4 tygodnie, po 25 godzin praktyk tygodniowo.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra psychologii. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie.

Specjalności:

Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia społeczna
Psychologia organizacji i zarządzania

Zasady rekrutacji

AAzwiń
ZASADY REKRUTACJI

- Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
- Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Transport odbywa się również
w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

- Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
- Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronach www.wsei.lublin.pl oraz umowy o warunkach odpłatności
- Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
- Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
- Kserokopia dowodu osobistego
- W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 30 września.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł
(podania o rozłożenie na raty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia.).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl