Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego

Kategoria: Komunikacja społeczna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Relacje z otoczeniem to jeden z kluczowych obszarów działalności każdej firmy. Aby odnieść sukces w tej sferze, niezbędna jest znajomość narzędzi i mechanizmów budowania wizerunku, sprawne poruszanie się w świecie mediów, a także umiejętność reagowania na sytuacje kryzysowe. Do udziału w studiach podyplomowych komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku
publicznego zapraszamy więc w szczególności: absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich/inżynierskich dowolnego kierunku studiów, którzy zamierzają poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie public relations, by następnie podjąć pracę na
stanowisku związanym z kształtowaniem wizerunku firmy czy osoby publicznej, osoby zajmujące się bądź zamierzające się zajmować public relations i komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej, pracowników
administracji publicznej i samorządowej, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym, osoby, które chcą zdobyć lub pogłębić umiejętności
niezbędne w kontaktach z mediami i opinią publiczną, osoby zajmujące się utrzymywaniem kontaktów z mass mediami, specjalistów działów reklamy, marketingu i promocji, specjalistów ds. komunikacji, przedstawicieli agencji reklamowych i PR, zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR, rzeczników prasowych instytucji, firm, osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku osób publicznych, firm czy też wymianę informacji, pracowników firm doradczych z zakresu komunikowania społecznego,
rozwiązywania konfliktów, reagowania na krytykę, menedżerów chcących profesjonalnie zarządzać wizerunkiem swojej organizacji, przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, banków, dziennikarzy, działaczy społecznych, pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych, polityków, doradców, liderów i działaczy organizacji publicznych, radnych, osoby odpowiedzialne za ich wizerunek, osoby pragnące rozpocząć działalność publiczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:

- złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
- wypełnienie podania o przyjęci na studia
- przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
- dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7/9, pokój 101
tel. 081 749 32 24 fax: 081 749-32-13
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

Termin zapisów:
rekrutacja na wszystkie kierunki Studiów Podyplomowych trwa do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
Wpłat należy dokonywać:
w kasie WSEI lub na konto WSEI:
BRE Bank S.A. O/Lublin 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl