Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia - magisterskie trwają 4 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów spełnia wymogi minimum programowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku Administracja.

Po ukończeniu 2-letnich studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra administracji. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie.

Specjalności:

- Administracja publiczna
- Administracja bezpieczeństwa publicznego
- Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
- Obrona terytorialna

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. Dokumenty należy składać w sekretariacie WSEI (I piętro) oraz w okresie od maja do sierpnia w punkcie rekrutacyjno - informacyjnym (ul. Królewska 3, Lublin).

Warunki przyjęcia na studia:

- Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)
- Złożenie dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- Złożenie suplementu (część B dyplomu) lub indeksu ze szkoły wyższej
- Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
- Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz ankiety rekrutacyjnej
- Popisanie umowy o warunkach odpłatności
- Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)
- Kserokopia dowodu osobistego.

Promocja wpisowego - sprawdź na stronie www.wsei.lublin.pl !

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 30 września.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł
(podania o rozłożenie na raty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia.).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl