Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209 Lublin
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku „Pielęgniarstwo” trwają 4 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów – jest zgodne ze standardami dla kierunku „Pielęgniarstwo” i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest objęte krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
Ramowy program kształcenia obejmuje: nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i nauki w zakresie opieki specjalistycznej objęte standardami kształcenia dla kierunku „Pielęgniarstwo”.

Studenci mają do dyspozycji nowoczesne Laboratorium Umiejętności Pielęgniarskich, gdzie nabywają umiejętności niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym w różnym wieku i stanie zdrowia we wszystkich miejscach świadczenia usług pielęgniarskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskując tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa posiada wiedzę i umiejętności do realizowania następujących zadań:

1. Samodzielne świadczenie opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią w zakresie:

- oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznania czynników zagrażających zdrowiu,
- rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz określenie sił i środków (zasobów) niezbędnych do ich zaspokojenia,
- wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- oceny zdolności chorego i jego środowiska życia do sprawowania samoopieki i opieki środowiskowej,
- promocji i edukacji zdrowotnej oraz działań opiekuńczo-wychowawczych,
- dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki,
- przestrzegania praw człowieka i zasad etyki zawodowej oraz respektowania norm i różnic międzykulturowych.

2. Zespołowe świadczenie usług medycznych i zdrowotnych poprzez:

- komunikację zawodową z innymi uczestnikami zespołu,
- organizowanie bezpiecznego środowiska dla pracy zespołowej,
- współpracę z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym oraz doskonalenia jakości świadczonych zespołowo usług.

3. Rozwijanie praktyki i teorii pielęgniarskiej poprzez:

- wdrażania do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo,
- podejmowanie i realizowanie badań naukowych,
- systematyczne poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

Absolwent przygotowany jest do pracy samodzielnej oraz w zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwent jest także przygotowany do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
ZASADY REKRUTACJI

- Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
- Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Transport odbywa się również
w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

- Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
- Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronach www.wsei.lublin.pl oraz umowy o warunkach odpłatności
- Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
- Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
- Kserokopia dowodu osobistego
- W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 30 września.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł (podania o rozłożenie na raty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
tel./fax: +48 81 749 32 24, e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
www: www.podyplomowe.wsei.lublin.pl