Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Agrobiologia

Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AGROBIOLOGIĘ NA UMK?

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 zainauguruje swoją działalność nowy kierunek studiów - Agrobiologia. Agrobiologię będzie można studiować stacjonarne w trybie studiów inżynierskich I stopnia. Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału na zainteresowania przyszłych studentów, potrzeby regionu oraz oczekiwania rynku pracy. Agrobiologia jest kierunkiem obejmującym szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym agrobiznesie oraz przekazanie umiejętności obsługi określonej aparatury i stosowania konwencjonalnych oraz zaawansowanych technik biologicznych, co umożliwi absolwentom kierunku sprawne poruszanie się w obszarze technologii, współczesnych metod środowiskowych i biologii eksperymentalnej. Wiedza ta i umiejętności są konieczne wobec dokonującej się rewolucji w rolnictwie związanej z globalizacją, stosowaniem systemu zrównoważonego rolnictwa oraz konieczności wykonywania precyzyjnych analiz w trakcie obrotu materiałem biologicznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Jednocześnie stanie się specjalistą, który znajdzie pracę w doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwach rolnych agroturystycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli i kwarantanny roślin, laboratoriach badawczych, rolniczych instytucjach naukowych i wyższych uczelniach.

CO PO STUDIACH?

Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiologia jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwa rolne, laboratoria kontrolne i diagnostyczne, stacje hodowli i kwarantanny roślin, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, laboratoria badawcze.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-25-05