Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Materiały Współczesnych Technologii - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Chemii

Opis kierunku

AAzwiń
Kształcenie studentów na klasycznych kierunkach fizyka, fizyka tchniczna i chemia, obwarowane istniejącymi standardami nauczania, jest ukierunkowane na zrozumienie podstaw fizyki technicznej i chemii.
Oczekujemy, że studenci makrokierunku Materiały Współczesnych Technologii prowadzonego przez Wydziały Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej poznają nie tylko podstaw fizyki technicznej i chemii, ale również technologie wytwarzania i wykorzystania materiałów organicznych w przemyśle elektronicznym i optoelektronicznym.

UMK jest dzisiaj dużym uniwersytetem, posiadającym 15 wydziałów (w tym trzy medyczne), a Wydziały Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej są pod względem kadry naukowej jednymi z największych Wydziałów mającymi ogromne doświadczenie w stosowaniu metod fizyko-chemicznych w różnorodnych badaniach naukowych i projektach praktycznych. UMK jest więc naturalnym miejscem do tworzenia studiów na nowych makrokierunkach związanych z fizyko-chemią. Materiały Współczesnych Technologii ma być szczególnym makrokierunkiem studiów, którego absolwenci oprócz posiadanych solidnych podstaw fizyki i chemii będą posiadać wiedzę teoretyczną dotyczącą dziedzin związanych z technologią wytwarzania i wykorzystania materiałów organicznych w przemyśle elektronicznym i pokrewnych popartą solidnym przygotowaniem zawodowym.
Kształcenie na 7 - semestralnych studiach inżynierskich będzie miało charakter praktyczny i pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności w jednej z trzech specjalności:

- Wielko- i małocząsteczkowe związki organiczne specjalnego przeznaczenia

- Zaawansowane techniki charakteryzacji materiałów

- Techniki półprzewodnikowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Chemii

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 654-24-77
e-mail: wydzial@chem.umk.pl