Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ NA UMK

- student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajow komunikacji językowej, komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, posługiwania się językiem naukowym,
- kierunek, który cieszy się renomą i należy od lat do najchętniej wybieranych studiów na UMK,
- kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych,
- ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię, kulturę,
- możliwość wyboru po trzech latach specjalizacji: literatura (brytyjska i amerykańska), językoznawstwo kognitywne, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo,
- bardzo urozmaicony program studiów (praktyczna nauka języka angielskiego, przedmioty kierunkowe wykładane po angielsku, zajęcia prowadzone również przez native speakers),
- studenci mają możliwość opanowania języka angielskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
- niektóre zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (platfoma Moodle),
- kształcenie w zakresie nauki drugiego języka obcego (student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego posługiwania się w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji, komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych i poprawnego redagowania tekstóworaz wyrażania sądów i opinii),
- możliwość rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Anglistów oraz Teatru Anglistów THE SPINNING GLOBE,
- spotkania z ludźmi kultury i życia publicznego krajów anglojęzycznych (pisarze, wykładowcy zagraniczni, ambasador Australii),
- Centrum Badań Kanadyjskich i Centrum Badań Australijskich z ciekawymi księgozbiorami,
- większa możliwość wyjazdów zagranicznych na stypendia naukowe (w ramach programu Erasmus i porozumienia z uniwersytetem w Oregonie w USA),
- możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
- kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH

Absolwent filologii angielskiej to fachowiec nadal bardzo poszukiwany na rynku pracy. Osoby obdarzone talentem pedagogicznym mogą być cenionymi nauczycielami języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela). Można również zostać tłumaczem lub znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach usługowych i turystycznych, w działach public relations i marketingu czy w agencjach reklamowych, np. jako copywriterzy. Na filologów angielskich praca czeka również w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwent filologii angielskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Filologiczny

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
centr.: (056) 611-35-10
fax: (056) 611-35-07