Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności: Hellenistyka, Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej, Lingwistyka stosowana

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HELLENISTYKĘ

Hellenistyka to specjalność dla pasjonatów, studentów inteligentnych i pracowitych. Jeśli chcesz zdobyć gruntowne wykształcenie i poznaćpanoramę dziejów i kultury dawnych oraz współczesnychmieszkańców Hellady, to ten kierunek studiów jestwłaśnie dla Ciebie. Zdobędziesz bowiem wszechstronną wiedzęmiędzy innymi o historii Grecji i jej zabytkach, a także o literaturze greckiej od Homera do Katzantzakisa. Poznasz język starogrecki i nowogrecki, a ponadto zapoznasz się z turystyczną geografią Hellady i jej wysp oraz topografią archeologicząsłynnych greckich centrów kulturowych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci przygotowywać poznawcze wyprawy do Grecji. Będziesz miał także dużą szansę studiować w Helladzie i odbyć tam studencką praktykę. Więcej informacji na temat tej specjalności znajdziesz na stronie internetowej: http://www.hellenistyka.umk.pl

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTURĘ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiom na kierunku kultura śródziemnomorska będziesz miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Co więcej, studiując ten kierunek pogłębisz wiedzę na temat języków antycznych, krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja i Rzym. Zdobędziesz wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ

Język francuski to nie tylko jeden z języków dyplomacji ceniony w Europie lecz także łącznik językowy w krajach Maghrebu. Studiując język francuski na poziomie zaawansowanym i rozpoczynając naukę języka arabskiego można zdobyć wykształcenie filologiczne romanisty z dodatkowymi umiejętnościami i kompetencjami arabistycznymi. Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury francuskojęzycznej i arabskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami francuskiego oraz arabskiego obszaru językowego. Lingwistyka stosowana łącząca język francuski z arabskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna w naszym regionie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Filologiczny

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
centr.: (056) 611-35-10
fax: (056) 611-35-07