Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Język obcy w biznesie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JĘZYK OBCY W BIZNESIE NA UMK?

Studia w zakresie specjalności Język rosyjski w biznesie umożliwiają absolwentowi zdobycie praktycznych umiejętności językowych, przyswojenie ogólnej wiedzy o kulturze rosyjskiej i realiach współczesnej Rosji, opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii. Podstawy ekonomii w powiązaniu ze znajomością języka oraz realiów rosyjskich powinny umożliwić absolwentowi rozumienie kulturowych uwarunkowań biznesu, a także dokonanie samodzielnej oceny podstawowych procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w Rosji.

Ponadto warto wiedzieć, że:
bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego pozwoli studentowi opanować wszystkie sprawności w stopniu pozwalającym mu porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno oficjalnych (np. urzędowych, biznesowych), jak i nieformalnych (towarzyskich, codziennych);
zapewniamy możliwość nabycia kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, w tym także w sferze biznesu;
w programie studiów przewidziano blok przedmiotów zapewniający absolwentom rzetelne przygotowanie filologiczne (wiedza o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej), a także blok przedmiotów, umożliwiających przyswojenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii, obejmującej m.in. problemy mikro- i makroekonomii, funkcjonowania rynku, zarządzania oraz handlu zagranicznego;
oferujemy seminaria licencjackie o zróżnicowanej tematyce, uwzględniającej komponent ekonomiczny;
studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (program ERASMUS), mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST);
wszystkie zajęcia mają w pełni autorski charakter i są prowadzone w oparciu o urozmaicone materiały, przy szerokim zastosowaniu multimediów;
wśród kadry naukowej są nie tylko cenieni polscy wykładowcy, ale także native speakerzy.
CO PO STUDIACH NA KIERUNKU: JĘZYK OBCY (ROSYJSKI) W BIZNESIE?

Absolwent kierunku Język obcy w biznesie, specjalność Język rosyjski w biznesie to osoba o szerokich kompetencjach zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, swobodnie orientująca się w realiach kulturowych Rosji, dysponująca podstawami wiedzy ekonomicznej w stopniu pozwalającym zrozumieć specyfikę kontaktów biznesowych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Ukończenie kierunku Język obcy w biznesie, specjalność: Język rosyjski w biznesie otwiera przed absolwentem nowe możliwości na rynku pracy, jakich nie daje posiadanie kompetencji jedynie humanistycznych (filologia rosyjska) lub społecznych (ekonomia). Absolwenci chcący podnieść swą atrakcyjność zawodową mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia ze szczególnym uwzględnieniem filologii rosyjskiej oraz ekonomii i zarządzania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Filologiczny

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
centr.: (056) 611-35-10
fax: (056) 611-35-07