Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Komparatystyka literacko-kulturowa - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
KOMPARATYSYKA LITERACKO-KULTUROWA


To studia dla osób lubiących czytać i oglądać, poznawać różne kultury, uczyć się języków obcych. Jest to jednocześnie idealny kierunek dla tych, którzy chcą mieć jak największy wpływ na wybór studiowanych przedmiotów - tu ponad połowę zajęć wybiera student.


Komparatystyka literacko-kulturowa to prowadzone na Wydziale Filologicznym studia licencjackie, adresowane do osób o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych, wykraczających poza ramy jednej kultury narodowej. Na komparatystyce można poznawać dwie lub więcej literatury / kultury narodowe, dodatkowo wybierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty Wydziału Filologicznego i całego uniwersytetu. Zaletą kierunku jest możliwość intensywnej nauki języków obcych - nie tylko w ramach tradycyjnych lektoratów (w wymiarze rozszerzonym), ale także na rozbudowanych kursach oferowanych przez filologie obce. Program studiów w niecałych 50% składa się z zajęć obligatoryjnych, druga połowa to zajęcia do wyboru - takiej możliwości samodzielnego kształtowania ścieżki swoich studiów nie daje prawie żaden inny kierunek.


Te przedmioty, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów komparatystyki, dają podstawy wiedzy o kulturze, zapoznają studentów z dorobkiem literatury światowej oraz wyposażają w warsztat metodologiczny niezbędny do porównawczego badania literatur i kultur narodowych, a także rozmaitych obszarów kultury wysokiej i popularnej. Przedmioty fakultatywne, wybierane przez studentów w porozumieniu z opiekunami naukowymi, pozwalają zdobyć rozległą wiedzę szczegółową. W sytuacji, gdy studiowanie drugiego kierunku jest odpłatne, możliwość nieodpłatnego uczęszczania na zajęcia z różnych kierunków, jaką daje komparatystyka, staje się nie byle jaką zaletą.


Studia z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej mają na celu wykształcenie ludzi dobrze zorientowanych w różnorodności kulturowej świata, otwartych, samodzielnie myślących, przygotowanych do życia w zglobalizowanej rzeczywistości. Komparatystyka nie jest kierunkiem przygotowującym do konkretnego zawodu, sprzyja jednak rozwinięciu kompetencji cenionych przez pracodawców: elastyczności w myśleniu i działaniu, otwartości na nowe wyzwania i na innych ludzi, samodzielności i krytycyzmu. Umożliwia przy tym dobre poznanie obcych języków i kultur. Przede wszystkim zaś daje szerokie wykształcenie humanistyczne, które można pogłębiać na różnych kierunkach studiów drugiego stopnia w kraju i za granicą.


Komparatystyka literacka i kulturowa to dyscypliny prężnie rozwijające się na świecie; większość najlepszych światowych uniwersytetów oferuje studia z tego zakresu. UMK jest jedyną uczelnią w Polsce, na której prowadzone będą samodzielne studia komparatystyczne - takie w dodatku, które traktują jednakowo wszystkie literatury i kultury narodowe, nie uprzywilejowując żadnej z nich. Nawet na uniwersytetach Jagiellońskim czy Warszawskim komparatystyka jest tylko specjalizacją oferowaną w ramach polonistyki.

Studia komparatystyczne na UMK organizuje działająca na Wydziale Filologicznym Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej we współpracy z niemal wszystkimi instytutami, katedrami i pracowniami filologicznymi - ich pełna lista, podobnie jak szczegółowy opis studiów, znajduje się na stronie internetowej Pracowni: http://www.komparatystyka.umk.pl/. Wiele informacji i ciekawostek o komparatystyce można też znaleźć na stronie https://pl-pl.facebook.com/pages/Komparatystyka-UMK/553695921341441.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Filologiczny

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
centr.: (056) 611-35-10
fax: (056) 611-35-07