Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizyka techniczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności: cyfrowe systemy automatyki, fizyka medyczna, optoelektronika i mikroelektronika

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje możliwość zrozumienia najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz poznania jego struktury. Osiągnięcia fizyki przekładają się na rozwój nowoczesnych technologii. Bez wyników badań fizycznych nie byłoby np. telefonów komórkowych, komputerów, GPS, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD, nowoczesnych telewizorów plazmowych, LCD i LED.
Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia ścisłego i praktycznego zarazem. Studiowanie odpowiednich działów matematyki i fizyki daje solidny fundament. Aspekt praktyczny, inżynierski, polega na poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie podstawowych zasad ekonomii i przedsiębiorczości.
Absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, o czym mowa na str.8 „Streszczenia raportu o zapotrzebowaniu gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych”. Tam dowiesz się, jak bardzo gospodarka Ciebie potrzebuje, czyli jak łatwo znajdziesz pracę.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ TECHNICZNĄ NA UMK?

Kierunek fizyka techniczna prowadzony na UMK posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest prowadzony przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który w ostatniej ocenie przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się na pierwszym miejscu wśród uniwersyteckich wydziałów z całej Polski zajmujących się fizyką i astronomią.
Oferujemy kształcenie w interesujących i poszukiwanych specjalnościach:
Specjalność cyfrowe systemy automatyki ma profil sprzętowy (hardware’owy). Jest szczególnie polecana dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków fizyka techniczna, automatyka i robotyka i podobnych. Program studiów obejmuje specjalistyczne działy techniki cyfrowej oraz jej zastosowań w układach i systemach automatyki przemysłowej. Absolwenci otrzymują wiedzę i nabywają umiejętności przydatne w projektowaniu i eksploatacji cyfrowych systemów kontrolno-monitorujących, w tym komputerowo sterowanych i nadzorowanych systemów automatyki przemysłowej.
Specjalność fizyka medyczna daje podstawowe przygotowanie z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, gruntowną znajomość zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej, podstawy działania urządzeń diagnostycznych, a także znajomość technik analizy danych i sygnałów.
Specjalność optoelektronika i mikroelektronika jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych, itp.
Dajemy dużą swobodę w indywidualizowaniu programu studiów zapewniając dużą liczbę zajęć do wyboru.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Prace dyplomowe wykonywane są w laboratoriach badawczych na najwyższym światowym poziomie.
Na studiach II stopnia umożliwiamy zdobycie tytułu zawodowego magister inżynier również kandydatom po studiach licencjackich. W tym przypadku studia trwają cztery semestry i zaczynają się w semestrze zimowym. Dla osób po studiach inżynierskich studia II stopnia trwają trzy semestry, zaczynają się w semestrze letnim.
UMK jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, który otworzył kierunek studiów fizyka techniczna Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad, co w rezultacie daje wiedzę, umiejętności i kompetencje „o długim terminie ważności”. Jest to znakomite przygotowanie do – nieuniknionego wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i niezwykle szybkich zmian technologicznych – ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.
Studenci fizyki technicznej mogą korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS). Mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci fizyki technicznej UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.
Mogą być zatrudniani na przykład:
w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne, optyczne, pomiarowe, medyczny sprzęt diagnostyczny, itp.;
w rozmaitych zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie;
jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii;
w bankach i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia);
wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel: 056 611 3273 (kierownik Dziekanatu),
056 611 3249 (Dziekanat),
056 611 3310 (centrala),
fax: 056 622 5397