Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno - Społeczne przeznaczone są dla wszystkich kandydatów z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej. Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje.
W ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych można uzyskać dyplom następujących kierunków:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
etnologia
filologia bałkańska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia polska
filologia romańska
filologia słowiańska
filologia włoska
filozofia
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
ochrona dóbr kultury
pedagogika
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
Kształcenie w ramach MISH-S prowadzone jest w sposób indywidualny. Student w porozumieniu z własnym opiekunem naukowym ustala indywidualny program studiów obejmujący tzw. minimum wybranego kierunku studiów oraz przedmioty dodatkowe; dzięki temu może uzyskać dyplom określonego kierunku, ale też uzupełnić wiedzę o dodatkowe, najciekawsze i najbardziej przydatne w późniejszej karierze przedmioty. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum, a w konsekwencji ukończenie więcej niż jednego kierunku w ramach MISH-S.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MISH-S?
ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów,
studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego,
MISH dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia,
tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy,
studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na prestiżowych studiach międzyuczelnianych (Akademia ‘Artes Liberales’) oraz międzynarodowych w ramach programu Erasmus.
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje na temat MISH-S dostępne są na stronie internetowej: http://www.mish.umk.pl/
Aktualne minima poszczególnych kierunków wchodzących w skład MISH-S można znaleźć na stronie: http://www.mish.umk.pl/minima.html
Informacje na temat Akademii ‘Artes Liberales’: http://www.aal.edu.pl/
Szczegółowe zapytania na temat MISH-S i AAL można kierować na adres:tomasz.siwiec8@wp.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel.: 56-611-36-10
fax: 56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl