Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Polityka społeczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ

Polityka społeczna to kierunek, który pozwala zrozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ NA UMK

Studia na kierunku polityka społeczna na UMK mają na celu wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akceptujące twórczość i innowacyjność działania, tj.
- niezbędną wiedzę o przyczynach, przejawach, sposobach zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zasadach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej;
- umiejętność zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz głównych grupach zagrożenia marginalizacją społeczną, udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych, ewaluacji interwencji różnych podmiotów oraz korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej;
- uzyskują niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów).

CO PO STUDIACH

Studia na kierunku polityka społeczna przygotowują do pracy w różnych instytucjach i placówkach państwowych i samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje).

Absolwenci polityki społecznej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
- państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
- komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie polityki społecznej,
- organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje),
- lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel.: 56-611-36-10
fax: 56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl