Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Religioznawstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RELIGIOZNAWSTWO NA UMK

RELIGIOZNAWSTWO ma na celu zapewnienie studentom kompetencji w czterech zasadniczych obszarach: RELIGIA HISTORIA (dostarczenie wiedzy o historii zjawisk religijnych, co stanowi podstawę współczesnego religioznawstwa); FILOZOFIA TEOLOGIA (zapewnienie poszerzonych kompetencji dotyczących subdyscyplin religioznawczych); KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie języków obcych, w tym języków starożytnych i orientalnych); DIALOG MIĘDZYKULTUROWY (umożliwienie zdobywania umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, mediacji i doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyreligijnych).
http://www.religioznawstwo.umk.pl/
http://www.facebook.com/religioznawstwo.umk

RELIGIA HISTORIA: Świadomość źródeł i wiedza o własnej historii jest punktem wyjścia, od którego rozpoczynamy edukację religioznawczą. Znajomość własnej historii oraz historii ludzi innych kultur poszerza perspektywę niezbędną do właściwej oceny współczesnych zjawisk religijnych; pozwala stworzyć właściwą podstawę do podejmowania decyzji i wyborów nastawionych na przyszłość. Blok zajęć z historii wielkich religii opartych na Biblii i tradycji biblijnej oraz Koranie (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) służy zbudowaniu całościowego obrazu źródeł kultury europejskiej, jej bogactwa i złożoności.
Następnym etapem kształcenia w tym bloku jest poszerzenie wiedzy o śródziemnomorskim kręgu religijnym o znajomość kultur i religii pozaeuropejskich (Dalekiego Wschodu, Ameryki, Afryki czy Oceanii).

FILOZOFIA TEOLOGIA: Tradycja religijna i namysł nad światem ściśle wiążą się ze sobą od czasu powstania pierwszych systemów filozoficznych w starożytnej Grecji. Wzajemne przenikanie się wątków i myśli towarzyszyło skomplikowanym dziejom filozofii i religii w Europie. Wiele źródeł teologii bije w systemach filozoficznych starożytności. Niejeden zwrot w myśleniu przyczynił się do powstania nowego zjawiska religijnego od starożytności po czasy współczesne.
Kształcenie filozoficzne zapewnia metodologiczne narzędzia w studiach humanistycznych, a znajomość teologii filozoficznej otwiera dostęp do języka i terminologii fachowej. Religia okazuje się nie tylko praktyką życiową, ale jest atrakcyjnym przedmiotem badań dostarczającym cennej wiedzy o dawnym i współczesnym człowieku. Kompetencje nabyte przez studenta w zakresie subdyscyplin religioznawczych uzupełniają i doskonalą podstawowe wiadomości i umiejętności uzyskane w bloku przedmiotów historycznych.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:Dostęp do źródeł kultury i religii możliwy jest dzięki mowie, w jakiej idee zostały wyrażone. Bezpośredni kontakt z oryginalnym tekstem źródłowym hebrajską Biblią, greckim Nowym Testamentem, arabskim Koranem czy pismami łacińskich mistyków i ojców Kościoła zapewnia rozszerzony lektorat z języków starożytnych i orientalnych. Lektorat z języka angielskiego dostarcza narzędzia komunikacji oraz umożliwia dostęp do literatury będącej podstawą uczestniczenia w zaawansowanych kursach oraz w kształceniu w uczelniach zagranicznych.

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY:Religia współcześnie odgrywa nie mniej istotną rolę, niż w przeszłości. Żywione jeszcze do niedawna przekonania o zaniku religii okazały się całkowicie błędne. Wydarzenia współczesnego świata w nie mniejszy sposób niż dawniej determinowane są przez perspektywę religijną. Konflikty i spory, a zwłaszcza wojny (także współczesny terroryzm) jednoznacznie odsyłają nas do podstaw kulturowej różnorodności, najczęściej odzwierciedlającej odmienność perspektyw religijnych. Ich konfrontacja, zwłaszcza w dobie globalizacji, budzi naturalną potrzebę budowania płaszczyzny dialogu.
Świadomość własnej, ale również wspólnej historii; odniesienie do uniwersalnych idei rozpoznanych przez filozoficzną refleksję jako wspólny mianownik ludzkich zachowań w każdych zmieniających się warunkach kultury i czasu; znajomość tekstów, zwyczajów i praktyk różnych tradycji religijnych oraz szacunek wobec bogatego dziedzictwa kulturowego otwierają najlepszą perspektywę porozumienia.
Studia religioznawcze mają stanowić połączenie historii, tradycji, uniwersalności wspólnych idei i nowoczesnej różnorodności kulturowej. Zapewniają umiejętność posługiwania się wieloma perspektywami badawczymi (wykraczając daleko poza specyfikę tradycyjnie rozumianego kierunku studiów) oraz uczą elastyczności i mobilności niezbędnej w kontakcie z najbardziej egzotycznymi zjawiskami społecznymi i kulturowymi.

CO DAJĄ STUDIA RELIGIOZNAWCZE

Wiedzę na temat zjawisk religijnych (ich historii, różnorodności, złożoności);
Znajomość najważniejszych tradycji religijnych, kościołów, ruchów religijnych;
Możliwość rzetelnego posługiwania się źródłowymi tekstami wybranych tradycji religijnych;
Orientację w metodach badawczych subdyscyplin religioznawczych (socjologii, filozofii, etnologii, historii, filologii);
Zdolność rozumienia i wyjaśniania odmienności kulturowej i religijnej;
Umiejętność podejmowania dialogu i prowadzenia mediacji między różnymi kulturami, postawami czy światopoglądami;
Kompetencje językowe na poziomie B2 (w zakresie języka angielskiego);
Dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata (wraz z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia).

MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

Absolwenci religioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych trzech lat zamierzamy uruchomić także studia religioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny (łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii). Ta naturalna różnorodność wynika z samej historii religioznawstwa, które powstawało w wyniku przenikania się perspektyw wielu dyscyplin badawczych. Oryginalne kompetencje zdobyte w ramach studiów religioznawczych mogą być pożądane w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), również w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych).
Wykształcenie religioznawcze może być również cenne dla osób, pragnących podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w muzeach, w wydawnictwach, archiwach i bibliotekach, instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach), poradniach, urzędach państwowych i samorządowych, oświacie i instytucjach kulturalnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel.: 56-611-36-10
fax: 56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl