Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Matematyka i ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ I EKONOMIĘ

Studia dwukierunkowe Matematyka i Ekonomia dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które następnie znajdą zastosowanie w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. O wzajemnych powiązaniach między matematyką i ekonomią świadczy choćby długa lista Noblistów w dziedzinie ekonomii, których początkowym polem działalności była matematyka. Przedmioty ekonomiczne dostarczą ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ I EKONOMIĘ NA UMK

- W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy;
- Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych;
- Uniwersytet jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie nauk ekonomicznych w Polsce (czego wyrazem są wysokie pozycje w rankingach);
- Obydwa Wydziały mają doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, świetnie wyposażone biblioteki;
- Część studiów można odbywać na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA

Studia dwukierunkowe Matematyka i Ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci matematyki i ekonomii na UMK znajdują zatrudnienie między innymi jako:
- analitycy zjawisk ekonomicznych,
- specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach - - finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
- specjaliści w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
- pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
- komentatorzy medialni zjawisk i procesów gospodarczych,
- specjaliści od opracowań statystycznych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura),
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1) rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej pod adresem irk.umk.pl
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
4) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
5) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy studiów drugiego stopnia) oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów (jeżeli jest wymieniony w załączniku do uchwały),
4) 2 aktualne, kolorowe fotografie oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy (kierunków w Collegium Medicum),
8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia (dotyczy kandydatów na tą specjalność),
9) oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna i zaświadczenie o aktualnym prawie wykonywania zawodu (dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umk.pl).

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne prowadzone przez UMK są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-3410, faks +48 56 611-2987
e-mail: wmii@mat.umk.pl